STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO- KULTURALNE "PAKLA" - Wykaz ras psów uznawanych za agresywne
   
  Strona główna
  O nas
  Statut
  Prawo
  => Konwencja ochrony zwierząt
  => Ustawa o ochronie zwierząt
  => O ochronie przyrody
  => Światowa deklaracja praw zwierząt
  => O transporcie zwierząt
  => Wykaz ras psów uznawanych za agresywne
  => Prawo łowieckie
  => Rozporządzenie w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych
  Kontakt
  Spotkania Pakli
  Prasa o nas
  Ankiety
  Galeria
  Współpraca
  Akcje
  Podziękowania
  Adopcje
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne


Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne
obejmuje następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie
psa takiej rasy (Dz. U. Nr 159, poz. 1051).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
K. Janik

1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-
Πem administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
(Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz
z 2002 r. Nr 135, poz. 1141.   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja