STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO- KULTURALNE "PAKLA" - Statut
   
  Strona główna
  O nas
  Statut
  Prawo
  Kontakt
  Spotkania Pakli
  Prasa o nas
  Ankiety
  Galeria
  Współpraca
  Akcje
  Podziękowania
  Adopcje
Projekt Statutu
Statut Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Pakla”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
zrzesza osoby fizyczne działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego, praw zwierząt, rozwoju kultury, praw człowieka i ochrony konsumentów.

§2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

§3

Terenem działania Stowarzyszeni jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą miejscowość Międzyrzecz.

§4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele.

 ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
 2. działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 3. ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
 4. promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
 5. rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
 6. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 7. działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;
 10. upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
 11. promocja i organizacja wolontariatu. 

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
 2. organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
 3. interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
 4. prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
 5. prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
 6. udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska,
 ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów konsumentów;
 7. działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;
 8. prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;
 9. prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
 10. działalność wydawniczą;
 11. organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
 12. promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;
 13. wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
 14. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
 15. inne działania proekologiczne;
 16. pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;
 17. redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową. 

§8

Działalność, o której mowa w § 7, jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą wstąpić do Stowarzyszenia na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. 

§10

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską,
 w której wyrazi wolę zostania członkiem Stowarzyszenia oraz oświadczy, 
 że zapoznała się z treścią niniejszego statutu oraz popiera cele i sposoby działania określone w Rozdziale 2.
 2. Pisemna deklaracja, o której mowa w § 10 ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres oraz numer PESEL.
 3. Członków przyjmuje się w drodze uchwały Rady. Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie.
 4. Listę członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd. 

§11

 1. Stowarzyszenie ma prawo do: 
  a. czynnego i biernego uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków; oraz
  b. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia. 

 2. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 
  a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; oraz
  b. propagowania w społeczeństwie działalności Stowarzyszenia. 

§12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

 a. śmierci członka;
 b. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 c. uprawomocnienia się uchwały Rady wykluczającej członka z Stowarzyszenia, podjętej zgodnie z §13. 

§13

 1. Rada w drodze uchwały może wykluczyć członka Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, 
 że działania członka są rażąco sprzeczne z treścią złożonej deklaracji członkowskiej, statutem lub działalnością Stowarzyszenia.
 2. Rada niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka o podjętej uchwale. 
 Zawiadomienie zawiera pouczenie o przysługującym członkowi prawie do wniesienia do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Rady, 
 pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 3. Jeżeli Rada uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, 
 może ona do chwili zwołania Walnego Zebrania Członków podjąć uchwałę uchylającą uchwałę o wykluczeniu.
 4. Uchwała o wykluczeniu członka staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie Członków. 

ROZDZIAŁ 4
ORGANY STOWARZYSZENIA

§14

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Rada;
 3. Zarząd;
 4. Komisja Rewizyjna. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 §15

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Rady, 
 Komisji Rewizyjnej, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na trzy lata, 
 powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków w drodze zawiadomienia doręczonego członkom, 
 na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
 2. Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, 
 chyba że statut stanowi inaczej. W razie nieobecności ponad połowy członków, 
 Walne Zebranie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 15 ust. 1. 
 Walne Zebranie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 a. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
 b. wybór Rady;
 c. zatwierdzanie raportów merytorycznych i finansowych przygotowanych przez Zarząd;
 d. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady wykluczających członków;
 e. podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu. 

 f. uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów.
 g. każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

RADA

§16

 1. rada składa się z 3 do 7 członków.
 2. do kompetencji Rady należy: 
 a. podejmowanie uchwał o zadaniach i programie działania Stowarzyszenia;
 b. wybór członków Zarządu i odwołanie ich przed upływem kadencji;
 c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
 d. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
 e. przygotowywanie w formie uchwały projektu zmian statutu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia;
 f. zatwierdzanie planu finansowego i budżetu przedstawionego przez Zarząd 
 lub przygotowanie planu finansowego stanowiącego podstawę sporządzania budżetu;
 g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków;
 h. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków;
 i. decyzja o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych;
 j. podejmowanie uchwał o zbyciu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia;
 k. inne sprawy nie powierzone w statucie innym organom. 

 3. Zebrania Rady zwołuje, co najmniej 2 członków Rady, Zarząd albo osoba przez niego upoważniona,
 lub Komisja Rewizyjna nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Uchwały Rady, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady. ZARZĄD

§17

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.
 3. Każdy z członków Zarządu jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zawierania umów, 
 składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Zarządu należy: 
 a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o niniejszy statut i uchwały Walnego Zebrania Członków i Rady;
 b. sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych z działalności;
 c. sporządzanie i realizowanie planu finansowego i budżetu;
 d. przedstawianie planu finansowego i budżetu do zatwierdzenia Radzie;
 e. przedstawianie Radzie i Komisji Rewizyjnej sprawozdania ze swojej działalności z końcem kadencji oraz na każde żądanie Rady;
 f. tworzenie komitetów i sekcji problemowych. 

KOMISJA REWIZYJNA

§18

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem prawnym i finansowym.
 3. W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:  
 a. wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia; oraz
 b. żądania od członków Zarządu lub Rady złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 
 4. Komisja Rewizyjna może zawiesić wykonywanie przez Zarząd jego funkcji w drodze uchwały 
 zapadłej w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
 5. W przypadku zawieszenia Zarządu przez Komisję Rewizyjną, zwołuje ona w terminie 14 dni zebranie Rady,
 która to Rada podejmuje uchwałę o odwołaniu Zarządu lub uchyleniu uchwały Komisji Rewizyjnej o zwieszeniu Zarządu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
 a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
 powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 
 osztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego. 

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§19

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. Darowizny,spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia;
 2. Środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej;
 3. Dotacje i subwencje;
 4. Oprocentowanie rachunków bankowych i lokat;
 5. Inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa 

 * z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

§20

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 
 członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 
 albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
 opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, 
 członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
 oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
 członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

§21

Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań publicznych
w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

Zmiana niniejszego statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§23

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na którym wymagana jest obecność minimum 15 członków.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia nie nastąpi, jeżeli co najmniej 15 członków, po podjęciu uchwały określonej w ust.1 niniejszego paragrafu,
 wyrazi gotowość kontynuacji działalności Stowarzyszenia.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatorów, 
 określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

 
 

   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja