STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO- KULTURALNE "PAKLA" - O ochronie przyrody
   
  Strona główna
  O nas
  Statut
  Prawo
  => Konwencja ochrony zwierząt
  => Ustawa o ochronie zwierząt
  => O ochronie przyrody
  => Światowa deklaracja praw zwierząt
  => O transporcie zwierząt
  => Wykaz ras psów uznawanych za agresywne
  => Prawo łowieckie
  => Rozporządzenie w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych
  Kontakt
  Spotkania Pakli
  Prasa o nas
  Ankiety
  Galeria
  Współpraca
  Akcje
  Podziękowania
  Adopcje

USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz
krajobrazu.
Art. 2.
1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym
użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
4) siedlisk przyrodniczych;
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów;
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i
zwierząt;
7) krajobrazu;
8) zieleni w miastach i wsiach;
9) zadrzewień.
2. Celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 2004
r. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz.
1087.

4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z
ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego
stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,
a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Art. 3.
Cele ochrony przyrody są realizowane przez:
1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa,
programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy jednostek
samorządu terytorialnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, strategiach rozwoju województw, planach zagospodarowania przestrzennego
województw, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
2) obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony
przyrody;
3) opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających
ochronie prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków
migracji gatunków chronionych;
4) realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej wraz z programem działań;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie
ochrony przyrody;
6) prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną
przyrody.
Art. 4.
1. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem
i bogactwem narodowym.
2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków
prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.
3. Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych,
a także publicznych środków masowego przekazu jest prowadzenie
działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony
przyrody.

Art. 5.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) gatunek - zarówno gatunek w znaczeniu biologicznym, jak i każdą niższą od
gatunku biologicznego jednostkę systematyczną, populację, a także mieszańce
tego gatunku w pierwszym lub drugim pokoleniu, z wyjątkiem form,
ras i odmian udomowionych, hodowlanych lub uprawnych;
2) korytarz ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub
grzybów;
3) obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami
prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących
ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne
warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie
albo stadium rozwoju;
4) ochrona częściowa - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą
możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników
tych gatunków lub ich części;
5) ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu
przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów;
6) ochrona ex situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem
ich naturalnego występowania oraz ochronę skał, skamieniałości i minerałów
w miejscach ich przechowywania;
7) ochrona in situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów
przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania;
8) ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu;
9) ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji
człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w
przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w
przypadku gatunków - całoroczną ochronę należących do nich osobników i
stadiów ich rozwoju;
10) ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą
techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem
ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy
roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji;
11) ogród zoologiczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą
techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie zwierzęta
gatunków dziko występujących są hodowane i utrzymywane w celu ochrony
ex situ, prowadzenia badań naukowych i edukacji oraz w celu ich publicznej
ekspozycji nie mniej niż 7 dni w roku;
12) ostoja - miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub
grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków;
13) ośrodek rehabilitacji zwierząt - miejsce, w którym jest prowadzone leczenie
i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej
opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego;
14) otulina - strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną
indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami
zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka;
15) pozyskiwanie:
a) zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk
naturalnych do celów gospodarczych,
b) chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub
ich części i produktów pochodnych do celów gospodarczych,
c) eksploatację lub wydobywanie skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin lub zwierząt;
16) różnorodność biologiczna - zróżnicowanie żywych organizmów występujących
w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie
ekosystemów;
17) siedlisko przyrodnicze - obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny
lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne
i biotyczne;
18) siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów - obszar występowania
roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium
ich rozwoju;
19) specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami
prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych
lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt
lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
lub właściwego stanu ochrony tych gatunków;
20) środowisko przyrodnicze - krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej
oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi
na nich roślinami, zwierzętami i grzybami;
21) tereny zieleni - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach
wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne,
zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe
oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym
i przemysłowym;
22) udostępnianie – umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych
oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w
celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
23) walory krajobrazowe - wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru
oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody,
ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka;
24) właściwy stan ochrony gatunku - stan, w którym dane o dynamice liczebności
populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest trwałym składnikiem
właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się
ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio
duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje
i prawdopodobnie nadal będzie istniało;
25) właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - stan, w którym naturalny
zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie
jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, struktura i funkcje,
które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska istnieją i
prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki
znajdują się we właściwym stanie ochrony;
26) wstęp do parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wejście lub wjazd na
obszar objęty ochroną ścisłą lub czynną w celu naukowym, edukacyjnym,
turystycznym lub rekreacyjnym;
27) zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze
drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679,
z późn. zm.1)), wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami
szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub
społeczno-kulturowe;
28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany
cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników
chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów
przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności
człowieka w granicach obszarów lub obiektów podlegających ochronie
prawnej;
29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany
cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników
chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów
przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności
człowieka, mający swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów
podlegających ochronie prawnej.
Rozdział 2
Formy ochrony przyrody
Art. 6.
1. Formami ochrony przyrody są:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz.
958 i Nr 120 , poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz.
1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273.
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
2. W drodze porozumienia z sąsiednimi państwami mogą być wyznaczane przygraniczne
obszary cenne pod względem przyrodniczym w celu ich wspólnej ochrony.
Art. 7.
1. Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody
jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.2)).
2. Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody
obejmujące obszary, które stanowią nieruchomości niebędące własnością Skarbu
Państwa, następuje za zgodą właściciela, a w razie braku jego zgody - w trybie
wywłaszczenia określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
Art. 8.
1. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni
nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda
oraz walory krajobrazowe.
2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów,
tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych,
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia
zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt
lub siedlisk grzybów.
3. Park narodowy jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje parkowi
narodowemu statut określający jego strukturę organizacyjną.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz.
1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80,
poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr
217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177.
Art. 9.
1. Nadzór nad parkami narodowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) zatwierdzanie planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych
z działalności parków narodowych;
2) zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony
lub zadań ochronnych;
3) koordynowanie działalności naukowej i edukacyjnej;
4) kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
5) funkcjonowanie Służb Parków Narodowych.
Art. 10.
1. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w
drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które określa jego nazwę, obszar, przebieg
granicy, otulinę i nieruchomości Skarbu Państwa nieprzechodzące w trwały
zarząd parku narodowego. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, kieruje się
rzeczywistym stanem wartości przyrodniczych obszaru. Likwidacja lub zmniejszenie
obszaru parku narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej
utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru.
2. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić
po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi jednostek
samorządu terytorialnego, na których obszarze działania planuje się powyższe
zmiany, oraz po zaopiniowaniu, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia tych
zmian, przez zainteresowane organizacje pozarządowe. Niezłożenie opinii
w przewidzianym terminie uznaje się za brak uwag.
3. Nieruchomości Skarbu Państwa położone w granicach parku narodowego i służące
realizacji jego celów zostają oddane w trwały zarząd parku narodowego, na
zasadach określonych w rozdziale 5 działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami.
4. Administrowanie obszarami morskimi położonymi w granicach parku narodowego
odbywa się na podstawie działu III ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.3)).
5. Parkowi narodowemu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonej
w granicach parku narodowego na rzecz Skarbu Państwa.
6. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej w części dotyczącej parku narodowego i jego otuliny wymaga-
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 170, poz.
1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41.
ją uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planów,
mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego.
Art. 11.
1. Na obszarach graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku
narodowego.
2. W otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na
potrzebę ochrony zwierząt w parku narodowym.
3. Strefa ochronna zwierząt łownych nie podlega włączeniu w granice obwodów
łowieckich.
4. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia,
strefę ochronną zwierząt łownych, określając obszary wchodzące w jej skład
oraz kryteria i sposoby utrzymania właściwej liczebności i struktury populacji
poszczególnych gatunków zwierząt łownych, kierując się potrzebą:
1) ochrony gatunków zwierząt łownych w parkach narodowych;
2) tworzenia strefy bezpieczeństwa dla gatunków zwierząt łownych wychodzących
na żerowiska poza obszar parku narodowego;
3) utrzymywania właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych
gatunków zwierząt łownych na obszarze parku narodowego w celu zachowania
równowagi przyrodniczej.
5. Ochrona zwierząt łownych w strefie ochronnej zwierząt łownych należy do zadań
dyrektora parku narodowego.
Art. 12.
1. Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych,
kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który
nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.
2. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia - w zadaniach
ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną
liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.
3. Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie
parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, ustala dyrektor parku narodowego.
5. Opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 3, uiszcza się w formie wykupu biletu wstępu
jednorazowego lub wstępu wielokrotnego w miejscach pobierania opłat lub
wnosi się na rachunek bankowy parku narodowego.
7. Opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary nie pobiera się
od:
1) dzieci w wieku do 7 lat;
2) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie
badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym
w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4) mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących
z parkiem narodowym;
5) osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
6) osób udających się do miejsc kultu religijnego.
8. Opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary w wysokości
50% stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobiera się od:
1) uczniów szkół i studentów;
2) emerytów i rencistów;
3) osób niepełnosprawnych;
4) żołnierzy służby czynnej.
9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są przychodami gospodarstw pomocniczych
przy parkach narodowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)) i są
przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
parku narodowego oraz na ochronę przyrody. Opłaty pobierane za wstęp do
parku narodowego, w wysokości 15% wpływów za każdy kwartał, przeznacza
się na dofinansowanie działalności ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowniczych
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działających na terenie danego
parku narodowego.
10. Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając zróżnicowanie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych parków narodowych, nasilenie ruchu turystycznego
i jego oddziaływanie na przyrodę parków narodowych, określi, w
drodze rozporządzenia, parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp
pobiera się opłaty.
Art. 13.
1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej,
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
2. Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.
3. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów, o których mowa w ust. 1, następuje w
drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg
granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19,
poz. 177.
podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Wojewoda,
w drodze rozporządzenia, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska
i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody, może
zmniejszyć lub zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w
razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych dla których rezerwat został
powołany - zlikwidować rezerwat przyrody.
4. Wojewoda, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić opłaty za wstęp na obszar
rezerwatu przyrody, kierując się potrzebą ochrony przyrody.
5. Wojewoda ustala stawki opłat, o których mowa w ust. 4, przy czym opłata za
jednorazowy wstęp do rezerwatu nie mo?e przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 4, są przeznaczane na ochronę przyrody.
Art. 14.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje,
typy i podtypy rezerwatów przyrody, kierując się potrzebą zapewnienia na obszarach
cennych przyrodniczo, zróżnicowanych pod względem wartości przyrodniczych,
ochrony rezerwatowej oraz wytypowania reprezentatywnej liczby rezerwatów przyrody
ze względu na dominujący przedmiot ochrony i główny typ ekosystemu.
Art. 15.
1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z
wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu
przyrody;
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia
jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego
płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk
i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów
i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie
służą ochronie przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
©Kancelaria Sejmu s. 11/11
2005-08-05
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o
otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora
parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar
za rezerwat przyrody;
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie
przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
14) amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat
przyrody;
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych
na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania
ochronne dopuszczają wypas;
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody
- przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi
na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego,
wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody -
przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody,
edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków
związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów
lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat
przyrody;
24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora
parku, a w rezerwacie przyrody - bez zgody organu uznającego obszar za
rezerwat przyrody;
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu
uznającego obszar za rezerwat przyrody.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2) likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynności nieujętych w
planie ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgodą organu ustanawiającego
plan ochrony lub zadania ochronne;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa;
5) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania
przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne
oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazów,
o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony przyrody,
wykonywaniem badań naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi,
turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi, celami kultu religijnego lub realizacją
inwestycji liniowych celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych,
pod warunkiem przeprowadzenia przez inwestora działań kompensujących
utratę wartości przyrodniczych danego obszaru.
Art. 16.
1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
2. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona
otulina.
3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w
drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, obszar, przebieg
granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy
właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części wybrane spośród
zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony.
Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze
rozporządzenia wojewody, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami
gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i
kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do
wyłączenia spod ochrony.
4. Projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku
krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.
5. Statut parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający
strukturę organizacyjną parku lub zespołu parków nadaje wojewoda, w drodze
zarządzenia.
6. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku
krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.
7. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej w części dotyczącej parku krajobrazowego i jego otuliny wymagają
uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewodą.
Art. 17.
1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.5));
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i
bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi
brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i
721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 49, poz. 464 i Nr 70, poz. 631.
9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
11) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony;
2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), zwanej dalej „inwestycją
celu publicznego”.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu
na przyrodę parku krajobrazowego.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych,
jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych
na wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej
Straży Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony
przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego.
Art. 18.
1. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza
się i realizuje plan ochrony.
2. Plan ochrony, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się w terminie 5 lat od dnia
utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia
parku krajobrazowego.
Art. 19.
1. Projekt planu ochrony sporządza dla:
1) parku narodowego - dyrektor parku narodowego;
2) rezerwatu przyrody - organ, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody
lub po uzgodnieniu z tym organem - zarządzający rezerwatem albo sprawujący
nadzór nad rezerwatem;
3) parku krajobrazowego - dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu
parków krajobrazowych.
2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, wymaga:
1) zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin, z zastrzeżeniem pkt.
2;
2) uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin ustaleń dotyczących
infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu
użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych
oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością
Skarbu Państwa.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu
ochrony.
4. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody wymaga uzgodnienia z ministrem
właściwym do spraw środowiska.
5. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia,
plan ochrony dla parku narodowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania
projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny
z celami ochrony przyrody, uwzględniając konieczność dostosowania
działań ochronnych do celów ochrony parku narodowego. Plan ochrony może
być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.
6. Wojewoda ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla rezerwatu
przyrody i parku krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu
planu lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z
celami ochrony przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z
potrzeb ochrony przyrody.
7. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody położonego na terenie kilku województw,
ustanawia wojewoda, na którego terenie znajduje się największa powierzchnia
tego rezerwatu, w porozumieniu z pozostałymi wojewodami.
8. Plan ochrony dla parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw
ustanawia wojewoda właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku,
w porozumieniu z pozostałymi wojewodami.
Art. 20.
1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego
sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem:
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych;
3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.
2. Prace przy sporządzaniu planów ochrony, o których mowa w ust. 1, polegają na:
©Kancelaria Sejmu s. 16/16
2005-08-05
1) ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych,
wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych
opisów;
2) opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody
oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3) wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.
3. Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera:
1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań
ich realizacji;
2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3) wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
4) określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej,
z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań;
5) wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu
ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania;
6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza,
handlowa i rolnicza;
7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń zewnętrznych.
4. Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:
1) cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania
ich realizacji;
2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3) wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;
4) określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem
krajobrazu;
5) wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form
gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;
6) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza teryto©
Kancelaria Sejmu s. 17/17
2005-08-05
rialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń zewnętrznych.
Art. 21.
Minister właściwy do spraw środowiska określi dla parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, w drodze rozporządzenia:
1) tryb sporządzania projektu planu ochrony,
2) zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony,
3) tryb dokonywania zmian w planie ochrony,
4) zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody
- kierując się potrzebą ochrony zasobów, tworów i składników przyrody żywej i nieożywionej
w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz parkach krajobrazowych,
z uwzględnieniem możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych
oraz poziomu wiedzy i nauki w zakresie ochrony przyrody.
Art. 22.
1. Dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody, do czasu ustanowienia planu
ochrony, sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych.
2. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, ustanawia, w drodze zarządzenia:
1) minister właściwy do spraw środowiska - dla parku narodowego;
2) wojewoda, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw środowiska
- dla rezerwatu przyrody.
3. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru
i lokalizacji poszczególnych zadań;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową.
4. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, mogą być ustanawiane na rok lub
równocześnie na kolejne lata, nie dłużej jednak niż na 5 lat.
Art. 23.
1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający
się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia
wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór,
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe
dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części wybrane spośród zakazów
wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja
lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze
rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę ochrony
przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty
wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
3. Projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego
krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.
4. Jeżeli wojewoda nie wyznaczył obszaru chronionego krajobrazu, obszar ten może
być wyznaczony przez radę gminy, w drodze uchwały, która określa jego nazwę,
poło?enie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego
krajobrazu lub jego części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24
ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru
chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały rady gminy.
5. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania
przestrzennego województw i planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej, w części dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu, wymagają
uzgodnienia z właściwym wojewodą.
Art. 24.
1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i
bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż
ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej lub rybackiej;
9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii
brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
Art. 25.
1. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) specjalne obszary ochrony siedlisk.
2. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-4 i 6-9.
Art. 26.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, typy siedlisk
przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt, ze wskazaniem typów siedlisk
przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w
formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a także kryteria i sposoby wyboru reprezentatywnej
liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk
zwierząt do ochrony w formie obszarów Natura 2000, mając na uwadze zachowanie
szczególnie cennych i zagro?onych składników ró?norodności biologicznej.
Art. 27.
1. Minister właściwy do spraw środowiska opracowuje projekt listy obszarów Natura
2000, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo
rad gmin. Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu
uznaje się za brak uwag.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów,
przekazuje Komisji Europejskiej:
1) projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk;
©Kancelaria Sejmu s. 20/20
2005-08-05
2) szacunek dotyczący współfinansowania przez Wspólnotę Europejską ochrony
obszarów wyznaczonych ze względu na typy siedlisk przyrodniczych
oraz gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu priorytetowym.
Art. 28.
1. Wyznaczenie obszaru Natura 2000, zmiana jego granic lub likwidacja następuje
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym
do spraw rozwoju wsi i z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej,
w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, które
określa nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot
ochrony oraz sprawującego nadzór nad obszarem. Minister właściwy do
spraw środowiska, wydając rozporządzenie, kieruje się rzeczywistym stanem
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
2. Po wyznaczeniu obszarów specjalnej ochrony ptaków minister właściwy do
spraw środowiska przekazuje listę tych obszarów Komisji Europejskiej.
3. Specjalne obszary ochrony siedlisk minister właściwy do spraw środowiska wyznacza
po uzgodnieniu z Komisją Europejską.
Art. 29.
1. Dla obszaru Natura 2000 minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w
drodze rozporządzenia, plan ochrony na okres 20 lat, uwzględniający ekologiczne
właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony obszar ten został wyznaczony, wykorzystując, obejmujące obszar
Natura 2000, plany ochrony ustanowione dla parku narodowego, rezerwatu
przyrody i parku krajobrazowego oraz plany urządzenia lasu. Plan ochrony może
być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt.
2. Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 sporządza sprawujący nadzór nad
obszarem w terminie 5 lat od dnia wyznaczenia tego obszaru, w uzgodnieniu z
właściwymi miescowo radami gmin.
3. Plan ochrony obszaru Natura 2000 zawiera:
1) opis i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń
i ich skutków;
2) opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony
siedlisk i gatunków, o których mowa w ust. 1;
3) wykaz zadań ochronnych, z określeniem sposobu ich wykonywania, rodzaju,
zakresu i lokalizacji, na okres stosowny do potrzeb;
4) określenie zakresu monitoringu przyrodniczego;
5) opis przebiegu granic obszaru Natura 2000.
Art. 30.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, tryb i
zakres opracowania projektu planu ochrony, o którym mowa w art. 29 ust. 1, w
©Kancelaria Sejmu s. 21/21
2005-08-05
tym sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000, kierując się potrzebą
ochrony tych obszarów.
2. Plan ochrony ustanowiony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego oraz plan urządzenia lasu powinny być zgodne z planem ochrony
ustanowionym dla obszaru Natura 2000, jeżeli obszar ten obejmuje teren parku
narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub obszar objęty
planem urządzenia lasów.
Art. 31.
Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 sporządza i przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw środowiska, co 6 lat w odniesieniu do specjalnego obszaru
ochrony siedlisk oraz co 3 lata w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptaków,
ocenę realizacji ochrony tego obszaru, zawierającą informacje dotyczące podejmowanych
działań ochronnych oraz wpływu tych działań na stan ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000, a także wyniki monitorowania i nadzoru tych działań.
Art. 32.
1. Minister właściwy do spraw środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów
Natura 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych do podejmowania działań
w zakresie ich ochrony.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1) wydawaniu zaleceń i wytycznych w zakresie ochrony i funkcjonowania obszarów
Natura 2000;
2) określaniu zakresu i żądaniu informacji dotyczących ochrony i funkcjonowania
obszarów Natura 2000;
3) kontroli realizacji ustaleń planów ochrony obszarów Natura 2000.
3. Wojewoda koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na obszarze swojego
działania.
4. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
znajdującym się na obszarze Natura 2000 zadania w zakresie ochrony przyrody
wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu
ochrony obszaru Natura 2000 uwzględnionym w planie urządzenia lasu.
Art. 33.
[1. Zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny
sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000.]
<1. Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, z zastrzeżeniem art. 34.>
w art. 33: nowe
brzmienie ust. 1-3
oraz uchylenie ust. 4-
6 wchodzą w życie z
dn. 28.07.2005 r.
(Dz.U. z 2005 r. Nr
113, poz. 954)
[2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów Natura
2000, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1, do czasu zatwierdzenia
tej listy przez Komisję Europejską albo odmowy jej zatwierdzenia.]
<2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów Natura
2000, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1, do czasu
odmowy zatwierdzenia albo zatwierdzenia tych obszarów przez Komisję
Europejską jako obszary Natura 2000 i ich wyznaczenia w trybie przepisów,
o których mowa w art. 28.>
[3. Plan lub projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim
wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej na podstawie
tytułu I działu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
pod względem ewentualnych skutków planu lub przedsięwzięcia w odniesieniu
do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, z zastrze?eniem ust. 4.]
<3. Projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane
przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura
2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej
ochrony, a które mogą na te obszary znacząco oddziaływać, wymagają
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska.>
[4. Plan lub projekt przedsięwzięcia związany bezpośrednio z ochroną obszaru Natura
2000 lub wynikający z tej ochrony nie podlega ocenie, o której mowa w ust.
3.
5. Koszt wykonania oceny, o której mowa w ust. 3, ponosi podmiot zamierzający
zrealizować plan lub projekt przedsięwzięcia.
6. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 3, właściwy miejscowo wojewoda, a
na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, zezwala na realizację
planu lub projektu przedsięwzięcia w razie stwierdzenia braku negatywnego
wpływu tego planu lub przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000 oraz po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo rad gmin. Niezłożenie opinii
w terminie 30 dni uznaje się za brak uwag.]
Art. 34.
1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego,
w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku
rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich
dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu
lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej
do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura
2000, z zastrze?eniem ust. 2.
2. Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu
priorytetowym, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone
wyłącznie w celu:
1) ochrony zdrowia i życia ludzi;
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska
przyrodniczego;
4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego,
po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
Art. 35.
1. Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, wojewoda lub dyrektor
urzędu morskiego ustala zakres, miejsce termin i sposób wykonania kompensacji
przyrodniczej.
2. Koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizujący plan lub przedsięwzięcie.
3. Wojewoda lub dyrektor urzędu morskiego nadzoruje wykonanie kompensacji
przyrodniczej.
4. Wojewoda lub dyrektor urzędu morskiego informuje ministra właściwego do
spraw środowiska o zezwoleniach, o których mowa w art. 34, o ich wykorzystaniu
oraz o skutkach realizacji planu lub przedsięwzięcia i wykonanej kompensacji
przyrodniczej.
<Art. 35a.
W przypadku planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura
2000 lub nie wynikają z tej ochrony, zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1,
zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska; do decyzji stosuje się odpowiednio art. 34 i 35.>
Art. 36.
1. Na obszarach Natura 2000, z zastrze?eniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu
działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka
i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub zwierząt, ani nie wpływają w
sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000.
2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, na obszarach Natura 2000
wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone
wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to zakazów obowiązujących na
tych obszarach.
3. Jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania
do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają zastosowania
programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, wojewoda może
zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjątkiem zadodany
art. 35a
wchodzi w życie z dn.
28.07.2005 r. (Dz.U. z
2005 r. Nr 113, poz.
954)
rządców nieruchomości Skarbu Państwa, która zawiera wykaz niezbędnych
działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności
za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody
wynikające z wprowadzonych ograniczeń.
[Art. 37.
Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte bez zezwolenia, o którym
mowa w art. 33 ust. 6, lub bez przeprowadzenia oceny, o której mowa w art. 33 ust.
3, wojewoda nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym
terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego
obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków.]
<Art. 37.
Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte bez przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w
art. 33 ust. 3, wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu
morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym
terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu
danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków.>
Art. 38.
Minister właściwy do spraw środowiska składa do Komisji Europejskiej raporty i
notyfikacje dotyczące obszarów Natura 2000 oraz występuje o opinie w sprawie
tych obszarów.
Art. 39.
Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w
zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę Europejską są finansowane z
budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska,
oraz z funduszy celowych.
Art. 40.
1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi
je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary,
głazy narzutowe oraz jaskinie.
2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub
mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego,
całkowitego rozpadu.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody,
kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielnowe
brzmienie art.
37 wchodzi w życie z
dn. 28.07.2005 r.
(Dz.U. z 2005 r. Nr
113, poz. 954)
kość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej
- ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.
Art. 41.
1. Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub
możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym,
miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub
tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami
oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych
i podziemnych.
2. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych
szczątków roślin lub zwierząt.
Art. 42.
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki
wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy,
kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca
sezonowego przebywania.
Art. 43.
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
Art. 44.
1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego
lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia
wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił
tych form ochrony przyrody.
2. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy, o których mowa w ust. 1,
określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór,
szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej
ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane
spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1.
3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje organ,
który ustanowił daną formę ochrony przyrody; wojewoda - w drodze rozporządzenia,
rada gminy - w drodze uchwały.
4. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie
utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony
przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Art. 45.
1. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego
lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące
zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i
bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin
i grzybów chronionych;
11) umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym
daną formę ochrony przyrody;
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
państwa;
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia
akcji ratowniczych.
Art. 46.
1. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu
ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków
rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych
wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych,
a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
2. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową
lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych
ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.
Art. 47.
1. Rośliny, zwierzęta i grzyby gatunków zagrożonych wyginięciem w środowisku
przyrodniczym podlegają ochronie ex situ w ogrodach zoologicznych, ogrodach
botanicznych lub bankach genów.
2. Ochrona ex situ gatunków, o których mowa w ust. 1, powinna zmierzać do
przywrócenia osobników tych gatunków do środowiska przyrodniczego.
Art. 48.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki dziko występujących roślin:
a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających
ochrony czynnej,
b) objętych ochroną częściową,
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby
ich pozyskiwania,
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk,
2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin,
wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od
zakazów, wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,
3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony
- kierując się potrzebą ochrony dziko występujących roślin, ich siedlisk, ostoi
lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi,
a także biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii
Europejskiej.
Art. 49.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki dziko występujących:
a) zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających
ochrony czynnej,
b) zwierząt objętych ochroną częściową,
c) zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane
oraz sposoby ich pozyskiwania,
d) ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i przetrzymywane
w celach handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane,
e) zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu
lub regularnego przebywania,
2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt,
wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1, i odstępstwa od
zakazów, wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 52 ust. 2,
3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony
- kierując się potrzebą ochrony dziko występujących zwierząt, ich siedlisk,
ostoi lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi,
a także biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy
prawa Unii Europejskiej.
Art. 50.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki dziko występujących grzybów:
a) objętych ochroną ścisłą,
b) objętych ochroną częściową,
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby
ich pozyskiwania,
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk,
2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów,
wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa
od zakazów, wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51
ust. 2,
3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony
- kierując się potrzebą ochrony dziko występujących grzybów, ich siedlisk,
ostoi lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi,
a także biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy
prawa Unii Europejskiej.
Art. 51.
1. W stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową
mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych,
niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania
całych roślin oraz grzybów i ich części;
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny roślin
i grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a
także ich części i produktów pochodnych;
6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa roślin i grzybów
żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i
produktów pochodnych.
2. W stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową
mogą być wprowadzone odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust.
1, dotyczące:
1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie
zakazów;
2) usuwania roślin oraz grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane;
3) pozyskiwania gatunków roślin, o których mowa w art. 48 pkt 1 lit. c, oraz
grzybów, o których mowa w art. 50 pkt 1 lit. c, lub ich części i produktów
pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie wojewody na ich
pozyskiwanie;
4) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany,
darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa, żywych, martwych,
przetworzonych i spreparowanych roślin, o których mowa w pkt 3,
oraz ich części i produktów pochodnych.
Art. 52.
1. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą
być wprowadzone następujące zakazy:
1) zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania,
a także posiadania żywych zwierząt;
2) zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych,
a także ich części i produktów pochodnych;
3) niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
4) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
5) niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk
i innych schronień;
6) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
7) wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek;
8) preparowania martwych zwierząt lub ich części, w tym znalezionych;
9) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny
zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich
części i produktów pochodnych;
10) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych,
martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów
pochodnych;
11) umyślnego płoszenia i niepokojenia;
12) fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie
lub niepokojenie;
13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
14) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.
2. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą
być wprowadzone odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące:
1) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków
i ssaków;
2) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów
budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa
lub sanitarne;
3) chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez
wojewodę zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego
przebywania;
4) chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej
i przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania
w tych ośrodkach na czas odzyskania zdolności samodzielnego
życia i przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego;
5) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie
zakazów;
6) pozyskiwania gatunków zwierząt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. c, lub
ich części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie
wojewody na to pozyskiwanie;
7) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany,
darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa żywych, martwych
i spreparowanych zwierząt, o których mowa w pkt 6, oraz ich części i produktów
pochodnych.
Art. 53.
Wojewoda, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na terenie województwa, na
czas określony, ochronę gatunków roślin, zwierząt lub grzybów nieobjętych ochroną
określoną w przepisach, o których mowa w art. 48-50, a także właściwe dla nich zakazy
wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1, a
także odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2.
Art. 54.
Chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt, o których mowa w art. 49
pkt 1 lit. b, nie może być wykonywane przy użyciu:
1) oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików;
2) urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt;
3) urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, mogących zabijać lub ogłuszać;
4) sztucznych źródeł światła;
5) luster i innych urządzeń oślepiających;
6) urządzeń wizyjnych ułatwiających strzelanie w nocy, w tym powiększających
lub przetwarzających obraz oraz oświetlających cel;
7) materiałów wybuchowych;
8) sieci działających niewybiórczo;
9) pułapek działających niewybiórczo;
10) kusz;
11) trucizn lub przynęt zatrutych albo zawierających środki usypiające;
12) gazów i dymów stosowanych do wypłaszania;
13) automatycznej lub półautomatycznej broni z magazynkiem mieszczącym
więcej niż 2 naboje;
14) statków powietrznych;
15) pojazdów silnikowych w ruchu;
16) sideł, lepów i haków;
17) łodzi prowadzonych z prędkością większą niż 5 kilometrów na godzinę.
Art. 55.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposoby
obrączkowania ptaków, wzory obrączek oraz materiały, z jakich mogą być wykonane
obrączki, kierując się potrzebą ochrony ptaków przed niekontrolowanym i niewłaściwym
obrączkowaniem.
Art. 56.
1. Minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na zbiór roślin i grzybów
objętych ochroną gatunkową , chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt
objętych ochroną gatunkową oraz na inne czynności podlegające zakazom lub
ograniczeniom w stosunku do gatunków:
1) objętych ochroną ścisłą;
2) objętych ochroną częściową, jeżeli zezwolenie dotyczy obszaru wykraczającego
poza granice jednego województwa lub jeżeli ma to związek z działaniami
podejmowanymi przez ministra właściwego do spraw środowiska, w
tym dotyczącymi realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego
użytkowania różnorodności biologicznej, programów ochrony gatunków
zagrożonych wyginięciem lub realizacji umów międzynarodowych.
2. Wojewoda na obszarze swojego działania może zezwolić:
1) w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową - na pozyskiwanie lub
zbiór roślin lub grzybów, ich części i produktów pochodnych oraz pozyskiwanie,
chwytanie lub zabijanie zwierząt, a także na inne czynności podlegające
zakazom lub ograniczeniom;
2) w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą - na zbieranie, przetrzymywanie
i posiadanie martwych, w tym spreparowanych zwierząt, ich części
i produktów pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące
powodować niepokojenie lub płoszenie.
3. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach wydaje się w
porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu.
4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrze?eniem ust. 5, mogą być wydane
w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia
dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt
lub grzybów oraz:
1) wynikają z potrzeby ochrony innych dziko występujących gatunków roślin,
zwierząt, grzybów oraz ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2) wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w gospodarce, w
szczególności rolnej, leśnej lub rybackiej lub
3) leżą w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego lub
4) wynikają z innych koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego,
w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów
związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla
środowiska lub
5) są niezbędne w realizacji badań naukowych i programów edukacyjnych lub
w realizacji celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków
roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych,
w tym do sztucznego rozmna?ania roślin lub
6) umo?liwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym
stopniu, zbiór lub przetrzymywanie roślin i grzybów oraz chwytanie
lub przetrzymywanie zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą w liczbie
określonej przez wydającego zezwolenie.
5. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą
być wydane jeżeli nie spowodują zagrożenia dla dziko występujących populacji
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.
6. Zezwolenie może być wydane na wniosek, który zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) cel wykonania wnioskowanych czynności;
3) opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie;
4) nazwę gatunku lub gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska
nazwa istnieje;
5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek;
6) sposób, miejsce i czas wykonania czynności;
7) wskazanie podmiotu, który będzie uśmiercał zwierzęta.
7. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) nazwę gatunku lub gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska
nazwa istnieje;
3) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie;
4) opis czynności, na które wydaje się zezwolenie;
5) wskazanie dozwolonych środków i sposobów chwytania, odławiania lub zabijania
zwierząt albo sposobów zbioru roślin i grzybów lub sposobów wykonania
innych czynności, na które wydaje się zezwolenie;
6) określenie czasu i miejsca wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie;
7) wskazanie podmiotu, który będzie uśmiercał zwierzęta;
8) określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia.
8. Wojewoda do dnia 31 stycznia każdego roku składa ministrowi właściwemu do
spraw środowiska raport o wydanych zezwoleniach w roku poprzednim, zawierający
informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 2-7, oraz informację o wykorzystaniu
zezwoleń.
9. Minister właściwy do spraw środowiska przygotowuje i przedstawia Komisji Europejskiej
raporty dotyczące ochrony gatunkowej, których obowiązek sporządzania
wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej.
Art. 57.
1. Minister właściwy do spraw środowiska opracowuje programy ochrony zagrożonych
wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
2. Programy, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1) opis sposobów prowadzenia działań ochronnych zmierzających do odbudowy
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków;
2) określenie czasu i miejsca wykonania działań ochronnych;
3) wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych;
4) informacje o kosztach i źródłach finansowania.
Art. 58.
1. Wojewoda, do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw środowiska informację za rok poprzedni w sprawie przypadkowego
schwytania lub zabicia zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą.
2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
środowiska może podjąć badania lub działania ochronne, zapobiegające przypadkowemu
chwytaniu lub zabijaniu zwierząt.
Art. 59.
Organy ochrony przyrody są obowiązane do inicjowania i wspierania badań naukowych
w zakresie:
1) ochrony siedlisk przyrodniczych;
2) ochrony siedlisk roślin i siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową;
3) ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk położonych
na trasach wędrówek, a także miejsc ich zimowania lub gniazdowania;
4) ustalania zmienności liczebności populacji gatunków roślin i zwierząt;
5) opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania szkodom powodowanym
przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową;
6) opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania przypadkowemu chwytaniu
lub zabijaniu zwierząt objętych ochroną gatunkową.
7) określania wpływu niekorzystnych skutków zanieczyszczania chemicznego
na liczebność populacji roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową.
Art. 60.
1. Organy ochrony przyrody podejmują działania w celu ratowania zagrożonych
wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
polegające na przenoszeniu tych gatunków do innych miejsc, eliminowaniu
przyczyn ich zagrożenia, podejmowaniu ochrony ex situ oraz tworzeniu warunków
do ich rozmnażania.
2. Jeżeli stwierdzone lub przewidywane zmiany w środowisku zagrażają lub mogą
zagrażać roślinom, zwierzętom lub grzybom objętych ochroną gatunkową, wojewoda,
a na obszarach morskich minister właściwy do spraw środowiska, jest
obowiązany, po zasięgnięciu opinii właściwej wojewódzkiej rady ochrony przyrody
oraz zarządcy lub właściciela terenu, podjąć działania w celu zapewnienia
trwałego zachowania gatunku, jego siedliska lub ostoi, eliminowania przyczyn
powstawania zagrożeń oraz poprawy stanu ochrony jego siedliska lub ostoi.
3. Wojewoda może ustalać i likwidować, w drodze decyzji administracyjnej:
1) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, o
których mowa w art. 48 pkt 1 lit. d;
2) strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych
ochroną gatunkową, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. e;
3) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk grzybów objętych ochroną gatunkową, o
których mowa w art. 50 pkt 1 lit. d.
4. Granice stref ochrony, o których mowa w ust. 3, oznacza się tablicami z napisem,
odpowiednio: „ostoja roślin”, „ostoja zwierząt” albo „ostoja grzybów” i informacją:
„osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
5. Wojewoda prowadzi rejestr stref ochrony, o których mowa w ust. 3.
6. W strefach ochrony, o których mowa w ust. 3, zabrania się:
1) przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą
ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi
strefą ochronną;
2) wycinania drzew lub krzewów bez zezwolenia wojewody;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą
ochrony poszczególnych gatunków;
4) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.
Art. 61.
1. Przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków,
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych, wymaga uzyskania
zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Wywóz żywych roślin należących do gatunków, o których mowa w ust. 1, pochodzących
z uprawy jest dozwolony na podstawie świadectw fitosanitarnych.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na import żywych zwierząt lub jaj gatunków,
o których mowa w ust. 1, dołącza się opinię lub orzeczenie lekarskoweterynaryjne
powiatowego lekarza weterynarii stwierdzające spełnienie przez
importera warunków przetrzymywania tych gatunków, odpowiadających ich potrzebom
biologicznym.
4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na eksport gatunków, o których mowa w ust.
1, dołącza się:
1) zezwolenie na pozyskiwanie ze środowiska gatunków wymienionych we
wniosku albo
2) wypis z dokumentacji hodowlanej lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne
powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające urodzenie w hodowli okazów
i ich rodziców - w przypadku zwierząt albo
3) oświadczenie wnioskodawcy o pochodzeniu roślin z uprawy.
5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek, po zasięgnięciu
opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, w przypadkach określonych
przepisami prawa Unii Europejskiej.
6. Opinię, o której mowa w ust. 5, Państwowa Rada Ochrony Przyrody wyraża w
ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opinię.
7. Minister właściwy do spraw środowiska może odmówić wydania zezwolenia, jeżeli
importer, eksporter lub reeksporter, podany we wniosku o wydanie zezwolenia,
był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek
z przewo?eniem przez granicę państwa roślin lub zwierząt gatunków, o
których mowa w ust. 1, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku.
8. Minister właściwy do spraw środowiska cofa zezwolenie, o którym mowa w ust.
1, jeżeli:
1) po wydaniu zezwolenia zostaną ujawnione okoliczności, o których mowa w
ust. 7, uzasadniające odmowę wydania zezwolenia;
2) zezwolenie zostało użyte niezgodnie z warunkami w nim zawartymi.
Art. 62.
1. Koszty transportu oraz utrzymywania roślin lub zwierząt, o których mowa w art.
61 ust. 1, przewo?onych przez granicę państwa bez zezwolenia i zatrzymanych
przez organy celne, ponosi Skarb Państwa, a ich rozliczenia dokonuje wojewoda
właściwy ze względu na położenie podmiotu, któremu zostały przekazane zatrzymane
rośliny lub zwierzęta.
2. Zatrzymane żywe rośliny lub zwierzęta mogą być przekazywane do ogrodów botanicznych,
ogrodów zoologicznych lub ośrodków rehabilitacji zwierząt.
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
postępowania z żywymi roślinami lub zwierzętami, o których mowa w ust. 1,
oraz rozliczania kosztów, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia
właściwych warunków przetrzymania roślin i zwierząt.
Art. 63.
1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr instytucji naukowych
uprawnionych do przewożenia w celach naukowych przez granicę państwa bez
zezwolenia, o którym mowa w art. 61 ust. 1, okazów zielnikowych lub okazów
muzealnych zakonserwowanych, zasuszonych albo w inny sposób utrwalonych
lub żywego materiału roślinnego, w celu nieodpłatnej wymiany, użyczenia lub
darowizny.
2. Instytucja naukowa ubiegająca się o wpis do rejestru powinna spełniać następujące
warunki:
1) okazy, o których mowa w ust. 1, są gromadzone w kolekcje;
2) kolekcja jest wykorzystywana jedynie w celach naukowych i dydaktycznych;
3) kolekcję stanowią jedynie okazy, których pozyskiwanie nastąpiło zgodnie z
przepisami ustawy;
4) kolekcja jest przechowywana pod opieką osoby wyznaczonej przez kierownika
instytucji naukowej w warunkach uniemożliwiających jej zniszczenie;
5) okazy w kolekcji są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;
6) posiadają katalog przetrzymywanych w kolekcji okazów, z wyszczególnieniem
okazów, które mogą być udostępniane w drodze nieodpłatnej wymiany,
użyczenia lub darowizny;
7) katalog, o którym mowa w pkt 6, jest udostępniany zainteresowanym instytucjom
naukowym.
3. Wpisanie do rejestru, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek zainteresowanej
instytucji naukowej. Do wniosku dołącza się kopię katalogu okazów, o
którym mowa w ust. 2 pkt 6, oraz oświadczenia: o zgodności kopii katalogu
okazów z oryginałem oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, po wpisaniu instytucji naukowej do rejestru,
o którym mowa w ust. 1, wydaje zaświadczenie.
5. Instytucja naukowa wpisana do rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana
do:
1) aktualizacji katalogu okazów, o których mowa w ust. 1:
a) stanowiących kolekcję,
b) przekazanych innym, uprawnionym na podstawie umów międzynarodowych,
instytucjom naukowym;
2) składania ministrowi właściwemu do spraw środowiska, do dnia 31 stycznia
każdego roku, raportu za rok ubiegły z działalności w zakresie nieodpłatnej
wymiany, użyczenia lub darowizny okazów, o których mowa w ust. 1, oraz
informacji o celu wykorzystania otrzymanych okazów.
6. Wykreślenie instytucji naukowej z rejestru może nastąpić, jeżeli instytucja naukowa
przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 2, lub nie aktualizuje
katalogu.
7. Przewożenie przez granicę państwa okazów, o których mowa w ust. 1, wymaga
oznakowania etykietą opakowania, w którym okazy są przewożone, zgodnie z
przepisami prawa Unii Europejskiej.
8. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce siedziby instytucji naukowej dokonuje
kontroli aktualizacji katalogu oraz spełnienia warunków, o których mowa
w ust. 2.
9. O wynikach kontroli wojewoda powiadamia ministra właściwego do spraw środowiska
w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.
Art. 64.
1. Posiadacz zwierząt, o których mowa w art. 61 ust. 1, zaliczonych do płazów, gadów,
ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do
pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
2. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) ogrodów zoologicznych;
2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami,
o których mowa w art. 61 ust. 1;
3) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi starosta właściwy ze względu na
miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące dane:
1) datę:
a) dokonania wpisu,
b) dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,
c) wykreślenia z rejestru;
2) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego
hodowlę;
3) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
4) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
5) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
6) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
7) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
8) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
9) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
11) numer i datę wydania:
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego
urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
5. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem
nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w
posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub
wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie
14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
6. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o
kórym mowa w ust. 4 pkt 11.
7. W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-11, przepis ust. 5 stosuje
się odpowiednio.
8. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.
9. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do posiadania i przekazania
wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o
którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający
zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia,
pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla
których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż
jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.
10. Koszty związane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej,
zwierząt, o których mowa w ust. 1, pokrywa posiadacz zwierzęcia lub
prowadzący hodowlę.
Rozdział 3
Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt
Art. 65.
1. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz tereny przewidziane w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na rozbudowę istniejących lub
budowę nowych ogrodów podlegają ochronie w celu zapewnienia ich prawidłowej
działalności i rozwoju.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, polega na zakazie:
1) wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów
budowlanych i urządzeń niezwiązanych z ich działalnością;
2) zmniejszenia obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego na rzecz działalności
niezwiązanej z ich rolą i przeznaczeniem;
3) zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego lub w ich sąsiedztwie
stosunków wodnych, w tym obniżenia poziomu wód gruntowych;
4) zanieczyszczania na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego lub w
ich sąsiedztwie powierzchni ziemi, wód i powietrza;
5) wznoszenia w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów
budowlanych lub urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności
produkcyjnej lub usługowej, wpływających szkodliwie na warunki przyrodnicze
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodów.
3. Sposoby korzystania z ogrodu botanicznego lub zoologicznego ustala w regulaminie
zarządzający ogrodem.
Art. 66.
1. W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się
potrzeby funkcjonowania i rozwoju istniejących lub projektowanych ogrodów
botanicznych lub zoologicznych.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia
warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego informuje o
planowanej inwestycji zarządzającego ogrodem, który w terminie 30 dni może
zgłosić zastrzeżenia i wnioski.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy rozpatrywaniu wniosku o wyrażenie
zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego znajdującego się w
sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby
mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu.
Art. 67.
1. Utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego wymaga uzyskania
zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii wojewody właściwego ze względu
na miejsce położenia ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a tak?e opinii organizacji
zrzeszającej przedstawicieli ogrodów botanicznych lub zoologicznych.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) wskazanie podmiotu zarządzającego ogrodem botanicznym lub zoologicznym,
odpowiedzialnego za jego funkcjonowanie;
3) projekt zagospodarowania terenu ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
4) wskazanie położenia i obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
5) opis zakresu działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć:
1) wyrys z mapy ewidencji gruntów, na których ma być utworzony ogród botaniczny
lub zoologiczny;
2) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informację
na temat warunków zabudowy terenu projektowanej lokalizacji ogrodu
botanicznego lub zoologicznego.
5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) wskazanie położenia i obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
3) opis zakresu działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
4) warunki prowadzenia działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego
oraz termin, w którym mają one być spełnione.
6. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony. Sprawdzenie warunków, o których
mowa w ust. 5 w pkt 4, następuje po upływie wyznaczonego terminu.
Art. 68.
1. Minister właściwy do spraw środowiska może cofnąć lub zmienić zezwolenie, o
którym mowa w art. 67 ust. 1, jeżeli podmiot, który uzyskał to zezwolenie:
1) nie spełnia warunków prowadzenia działalności ogrodu botanicznego lub
zoologicznego;
2) nie przestrzega zakresu działalności ogrodu botanicznego lub zoologicznego;
3) nie spełnia obowiązków, o których mowa w art. 69 ust. 1;
4) nie zapewnia warunków określonych w przepisach, o których mowa w art.
70;
5) nie usunie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 2 lata, nieprawidłowości
stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez wojewodę i
inne organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
2. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w art. 67 ust. 1, zostanie cofnięte, ogród botaniczny
lub zoologiczny podlega likwidacji.
3. W razie likwidacji ogrodu zoologicznego podmiot zarządzający tym ogrodem
jest obowiązany zapewnić utrzymywanym zwierzętom warunki odpowiadające
ich potrzebom biologicznym.
4. W decyzji o cofnięciu zezwolenia podaje się termin jej wykonania oraz wskazuje
organ nadzorujący likwidację ogrodu botanicznego lub zoologicznego.
Art. 69.
1. Do obowiązków podmiotów, które uzyskały zezwolenie, o którym mowa w art.
67 ust. 1, należy:
1) uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków
zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym;
2) edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, z
uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej;
3) prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierząt gatunków zagrożonych
wyginięciem, w celu ich ochrony ex situ, a następnie wprowadzenie do środowiska
przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków;
4) przetrzymywanie roślin lub zwierząt w warunkach odpowiadających ich potrzebom
biologicznym;
5) prowadzenie dokumentacji hodowlanej.
2. Dokumentacja hodowlana, o której mowa w ust. 1 pkt 5, powinna zawierać następujące
dane:
1) datę:
a) dokonania wpisu,
b) dokonania zmiany danych,
c) wykreślenia z dokumentacji hodowlanej;
2) liczbę posiadanych zwierząt;
3) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
4) datę i miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
5) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
6) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
7) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
8) numer i datę wydania zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub zezwolenia
na jego pozyskanie albo innego dokumentu stwierdzającego legalność
jego pochodzenia.
Art. 70.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki
hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym,
w tym:
1) niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc
przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków,
2) minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania zwierząt poszczególnych
gatunków lub grup gatunków,
3) niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych
gatunków lub grup gatunków
- kierując się potrzebą zapewnienia zwierzętom hodowanym i utrzymywanym w
ogrodach zoologicznych warunków odpowiadających potrzebom biologicznym poszczególnych
gatunków lub grup gatunków.
Art. 71.
W ogrodach zoologicznych hoduje się i utrzymuje zwierzęta:
1) urodzone i wychowane poza środowiskiem przyrodniczym;
2) które poza ogrodem nie mają szansy przeżycia;
3) jeżeli wymaga tego ochrona populacji lub gatunku albo realizacja celów naukowych.
Art. 72.
1. Do ogrodów zoologicznych sprowadza się tylko te zwierzęta, którym w ogrodzie
można zapewnić warunki odpowiadające potrzebom biologicznym danego gatunku.
2. Zwierzęta w ogrodach zoologicznych nie mogą być rozmnażane, jeżeli ich potomstwu
nie zapewni się właściwych warunków hodowli i utrzymywania.
Art. 73.
1. Zabrania się hodowli i utrzymywania, poza ogrodami zoologicznymi i placówkami
naukowymi prowadzącymi badania nad zwierzętami, a tak?e cyrkami,
zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w tym drapieżnych i jadowitych.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, gatunki
lub grupy gatunków zwierząt, o których mowa w ust. 1, wskazując kategorie
zwierząt według stopnia zagrożenia dla człowieka, kierując się potrzebą
przeciwdziałania sprowadzaniu, oferowaniu, nabywaniu i przetrzymywaniu
zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w celu ochrony
ludzi przed tymi zwierzętami.
Art. 74.
1. Przeniesienie z ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego do środowiska
przyrodniczego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem następuje
po uzyskaniu zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek, który zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
3) sposób realizacji i oceny planowanego przedsięwzięcia;
4) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek;
5) termin, miejsce i sposób przeniesienia roślin lub zwierząt do środowiska
przyrodniczego.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię, nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
3) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie;
4) termin, miejsce i sposób przeniesienia roślin lub zwierząt do środowiska
przyrodniczego;
5) termin złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia.
Art. 75.
1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt, zwanego dalej „ośrodkiem”,
wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek, który zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) wskazanie poło?enia ośrodka;
3) opis pomieszczeń do leczenia i rehabilitacji zwierząt;
4) wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, które mogą być leczone i rehabilitowane
w ośrodku, zawierający nazwę gatunków lub wyższych jednostek
systematycznych grup gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli
polska nazwa istnieje;
5) wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ośrodka;
6) informację o możliwości zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej;
7) opinię właściwej miejscowo rady gminy.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) wskazanie poło?enia ośrodka;
3) wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, które mogą być leczone i rehabilitowane
w ośrodku, zawierający nazwę gatunków lub wyższych jednostek
systematycznych grup gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli
polska nazwa istnieje.
4. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia wydania zezwolenia, jeżeli
wnioskodawca nie spełnia warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt odpowiadających
potrzebom biologicznym danego gatunku.
5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być cofnięte przez ministra właściwego
do spraw środowiska w przypadku niespełnienia warunków leczenia i rehabilitacji
zwierząt odpowiadających potrzebom biologicznym danego gatunku
albo nieusunięcia, w wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw środowiska
terminie, nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej
przez wojewodę.
6. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie cofnięte, ośrodek podlega
likwidacji.
7. W razie likwidacji ośrodka osoba odpowiedzialna za prowadzenie ośrodka jest
obowiązana zapewnić leczonym i rehabilitowanym tam zwierzętom warunki odpowiadające
ich potrzebom biologicznym.
Art. 76.
1. Zwierzęta objęte leczeniem i rehabilitacją w ośrodku nie mogą być sprzedawane.
2. Warunki przebywania zwierząt w ośrodku powinny odpowiadać potrzebom biologicznym
zwierząt w okresie ich leczenia i rehabilitacji.
3. Wojewoda może dofinansowywać z własnych środków budżetowych leczenie i
rehabilitację zwierząt w ośrodkach.
Art. 77.
1. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenie ogrodu botanicznego,
ogrodu zoologicznego lub ośrodka przeprowadza kontrole ogrodów botanicznych,
ogrodów zoologicznych i ośrodków w zakresie ich działalności.
2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz na 3 lata, dokonuje wojewoda
z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie
wydane przez wojewodę.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej
do wykonywania czynności, wskazanie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego
lub ośrodka, który ma być kontrolowany, zakresu kontroli oraz podstawy
prawnej do jej wykonywania.
5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania
jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.
6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu na teren ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół
podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole
stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.
10. Protokół, o którym mowa w ust. 7, wraz z zaleceniami pokontrolnymi, wojewoda
przekazuje podmiotowi kontrolowanemu oraz ministrowi właściwemu do
spraw środowiska w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.
11. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do wniesienia umotywowanych
zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych
do ministra właściwego do spraw środowiska.
12. Umotywowane zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych.
13. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umotywowanych zastrzeżeń, uwzględnia je albo odmawia ich uwzględnienia.
Rozdział 4
Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
Art. 78.
Rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni
i zadrzewienia.
Art. 79.
Zadrzewienia mogą być zakładane poza obszarami o zwartej zabudowie za zgodą
właściciela gruntu.
Art. 80.
1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki technicznoprzyrodnicze
zakładania zadrzewień, sposoby ich ochrony oraz dobór gatunków
i odmian drzew i krzewów dla poszczególnych rodzajów gleb, a także określi
wskaźniki powierzchniowe tych zadrzewień, kierując się potrzebą zapewnienia
ochrony krajobrazu, różnorodności biologicznej, tworzenia korytarzy ekologicznych
oraz potrzebą zapewnienia racjonalnej gospodarki rolnej.
2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki technicznoprzyrodnicze
zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego, sposoby ich
ochrony oraz dobór gatunków drzew i krzewów, kierując się potrzebą zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności
biologicznej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa
korzystania z dróg.
Art. 81.
Teren położony poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, pokryty drzewostanem
i nieobjęty ochroną na podstawie ustawy z dnia z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), rada gminy
może uznać za park gminny, jeżeli stanowi własność gminy, a je?eli stanowi własność
innego podmiotu - za zgodą właściciela.
Art. 82.
1. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew
lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być
stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
środków, jakie mogą być używane w miejscach, o których mowa w ust. 2,
a także warunki ich stosowania, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz
odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.
Art. 83.
1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem
ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości
nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
3. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od
przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie
albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej
niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
4. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych
ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody
wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu
uznającego obszar za rezerwat przyrody.
6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu
przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 5 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
[6) niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność
na łukach i skrzyżowaniach, z wyłączeniem rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;]
[7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych
i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;]
<7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych
między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego,
z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej
niż 3 m od stopy wału;>
8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach
zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego
organu.
Art. 84.
1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
2. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie
drzew lub krzewów.
3. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.
4. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza,
na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich
usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie
innymi drzewami lub krzewami.
5. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność
po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały
żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność
z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu
przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.
6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych,
pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych
drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego.
Art. 85.
1. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zale?nej od obwodu
pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
2. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu
pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
pkt 6 w ust. 6 w art.
83 uchyla się z dn.
28.07.2005 r. (Dz.U. z
2005 r. Nr 113, poz.
954)
nowe brzmienie pkt 7
w ust. 6 w art. 83
wchodzi w życie z dn.
30.07.2005 r. (Dz.U. z
2005 r. Nr 130, poz.
1087)

1) 270 zł - przy obwodzie do 25 cm;
2) 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 2700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8) 3500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.
3. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się
jako odrębne drzewo.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew,
2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia
- kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i
gatunków drzew oraz wielkościami przyrostu obwodu pni drzew.
5. Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami
ustala się w wysokości 200 zł.
6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony
uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów
zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których
mowa ust. 4 pkt 1 i ust. 5.
7. Stawki, o których mowa w ust. 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5, podlegają z dniem 1 stycznia
każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.
8. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października
każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek, o których mowa w
ust. 7 i art. 89 ust. 8.
Art. 86.
1. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo
bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych
i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych
od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm,
nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
[13) jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń
wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej
w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych
urządzeń.]
<13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków
naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej
w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.>
2. Przepisy ust. 1 pkt 1-9 i 11-13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.
Art. 87.
1. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w art. 84 ust. 1, przedawnia się z
upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty.
2. Nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty, jeżeli od końca
roku, w którym usunięto drzewa lub krzewy, upłynęło 5 lat.
3. Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca
wysokość opłaty stała się ostateczna.
4. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości
odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.
5. Opłaty nieuiszczone w terminie, o którym mowa w ust. 3, podlegają wraz z odsetkami
za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa
w ust. 2, stała się ostateczna, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin
jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja
materialna wnioskodawcy.
7. Decyzje w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu płatności
podejmuje organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.
8. Jeżeli zaległości płatności rat wyniosą równowartość trzech kolejnych rat, uiszczenie
opłaty staje się wymagane w całości.
nowe brzmienie pkt
13 w ust. 1 w art. 86
wchodzi w życie z dn.
30.07.2005 r. (Dz.U. z
2005 r. Nr 130, poz.
1087)

Art. 88.
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną
za:
1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień,
drzew lub krzewów.
2. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca
wysokość kary stała się ostateczna.
3. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 odracza się na okres 3
lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich
żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości
podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub
krzewów.
4. Kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i
po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu
korony drzewa.
5. W razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nieodtworzenia
korony drzewa karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy
nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
6. Karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli posiadacz
nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony
teren zieleni.
7. Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu
kary, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, karę można rozłożyć na raty
na okres nie dłuższy niż 5 lat.
8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 3-7, podejmuje wójt, burmistrz albo
prezydent miasta.
Art. 89.
1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem
ust. 5, w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4 pkt 1, ust.
5 i 6.
2. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia
drzewa jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane
do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji
zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.
3. Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest
niemożliwe, z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary
pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i pomniejszając wyliczony
obwód o 10%.
4. Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni zniszczonych lub usuniętych bez zezwolenia
krzewów nie jest możliwe, z powodu usunięcia gałęzi i korzeni, wielkość
tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.
5. Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynoszą:
1) dla trawników - 46 zł;
2) dla kwietników - 395 zł.
6. Kary ustalone, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami
za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Kary nie uiszcza się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin jej
wniesienia.
8. Stawki kar, o których mowa w ust. 5, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku
waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.
9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, tryb
nakładania administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 ust. 1,
kierując się potrzebą przeciwdziałania niszczeniu terenów zieleni, drzew i
krzewów oraz usuwaniu drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.
Art. 90.
Czynności, o których mowa w art. 83-89, w zakresie w jakim wykonywane są one
przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości
będących własnością gminy, wykonuje starosta.
Rozdział 5
Organy ochrony przyrody
Art. 91.
Organami w zakresie ochrony przyrody są:
1) minister właściwy do spraw środowiska;
2) wojewoda;
3) starosta;
4) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Art. 92.
1. Minister właściwy do spraw środowiska wykonuje zadania organu administracji
rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konserwatora
Przyrody, będącego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym
tego ministra.
2. Głównego Konserwatora Przyrody powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska.
Art. 93.
Wojewoda wykonuje zadania organu administracji rządowej w zakresie ochrony
przyrody przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody.
Art. 94.
Zadania wojewody w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje
dyrektor tego parku.
Art. 95.
Organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:
1) Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy ministrze właściwym
do spraw środowiska;
2) wojewódzka rada ochrony przyrody, działająca przy wojewodzie;
3) rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego;
4) rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych, działająca
przy dyrektorze parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu parków
krajobrazowych.
Art. 96.
1. Członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody w liczbie 40 na kadencję trwającą
5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska
spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki
i organizacji ekologicznych.
2. Państwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego
i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
3. Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:
1) ocena realizacji ustawy;
2) opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
3) ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej;
4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
6) popularyzowanie ochrony przyrody.
4. Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody są pokrywane
z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw środowiska.
Art. 97.
1. Członków wojewódzkiej rady ochrony przyrody w liczbie od 20 do 30 na kadencję
trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, wojewoda spośród działających
na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznych
i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku
województwa.
2. Wojewódzka rada ochrony przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego
i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
3. Do zadań wojewódzkiej rady ochrony przyrody należy w szczególności:
1) ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych
przez wojewodę;
3) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
4) opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony
przyrody.
4. Wydatki związane z działalnością wojewódzkiej rady ochrony przyrody są pokrywane
z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda.
Art. 98.
1. Członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję
trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska
spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki,
praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów
wojewódzkich i samorządów gminnych.
2. Rada naukowa parku narodowego wybiera ze swojego grona przewodniczącego i
zastępcę oraz uchwala regulamin działania.
3. Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności
zabiegów ochronnych;
4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania
parku narodowego.
4. Wydatki związane z działalnością rady naukowej parku narodowego są pokrywane
z budżetu państwa, z części przeznaczonej na działalność parków narodowych.
Art. 99.
1. Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych
w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia,
wojewoda spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli
nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych
miejscowo samorządów wojewódzkich, samorządów gminnych i organizacji gospodarczych.
2. Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych
położonych na terenie kilku województw powołuje wojewoda tego województwa,
na którego obszarze znajduje się największa część parku lub zespołu parków,
w porozumieniu z pozostałymi wojewodami.
3. Rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych wybiera ze
swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
4. Do zadań rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych
należy w szczególności:
1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych
oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony
przyrody;
4) opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku
krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony
przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
5. Wydatki związane z działalnością rady parku krajobrazowego lub rady zespołu
parków krajobrazowych są pokrywane z budżetu państwa, z części której dysponentem
jest właściwy wojewoda.
Art. 100.
Członkom organów opiniodawczo-doradczych, o których mowa w art. 95, zamieszkałym
poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługują diety oraz
zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących
wysokości oraz warunków ustalania nale?ności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu
pracy.
Rozdział 6
Służby ochrony przyrody
Art. 101.
1. Parkiem narodowym zarządza dyrektor parku narodowego.
2. Minister właściwy do spraw środowiska powołuje dyrektora parku narodowego
na okres 5 lat spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
3. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające:
1) dyplom ukończenia studiów wy?szych na jednym z następujących kierunków:
a) biologia,
b) geografia,
c) geologia,
d) leśnictwo,
e) ochrona środowiska,
f) rolnictwo;
2) co najmniej dziesięcioletni sta? pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem
studiów, o których mowa w pkt 1, w tym trzyletni sta? pracy na stanowisku
kierowniczym.
4. W celu przeprowadzenia konkursu minister właściwy do spraw środowiska powołuje
komisję konkursową w składzie:
1) dwóch pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
środowiska;
2) dwóch przedstawicieli Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
3) przedstawiciel marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę
dyrekcji parku narodowego.
5. W toku konkursu sprawdzeniu podlegają wiedza i predyspozycje niezbędne do
wykonywania zadań dyrektora parku narodowego oraz umiejętności kierownicze.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania konkursu oraz zadania komisji
konkursowej, uwzględniając w szczególności potrzebę sprawnego przeprowadzenia
konkursu oraz wszechstronnej oceny kwalifikacji kandydatów.
Art. 102.
1. Dyrektor parku narodowego reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych
w zakresie zarządzanego mienia parku narodowego.
2. Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony oraz wydaje zarządzenia
określające sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach
naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
3. Dyrektor parku narodowego ma prawo prowadzenia postępowania w sprawach o
wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze
oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń
tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.
4. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3, dyrektor parku narodowego
może upoważnić funkcjonariusza Straży Parku.
5. Do dyrektora parku narodowego należą odpowiednio zadania i kompetencje
określone w art. 5 ust. 2-4, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10, art. 13 ust. 1 pkt 1-3, art. 13a,
art. 14a ust. 1 i 2, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach.
6. Dyrektor parku narodowego współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
Art. 103.
1. Zadania związane z ochroną przyrody, badaniami naukowymi i działalnością
edukacyjną, a także ochroną mienia parku narodowego oraz zwalczaniem przestępstw
i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego
wykonuje Służba Parku Narodowego.
2. Do zadań Służby Parku Narodowego należy:
1) realizacja ustaleń planów ochrony i zadań ochronnych;
2) informowanie i promocja w zakresie ochrony przyrody, w tym prowadzenie
muzeum przyrodniczego, ośrodków informacji i edukacji oraz publikowanie
materiałów informacyjnych i promocyjnych;
3) prowadzenie badań naukowych w celu określenia metod i sposobów ochrony
przyrody, skuteczności działań ochronnych oraz rozpoznawania różnorodności
biologicznej;
4) utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury technicznej zarządzanej
przez park narodowy;
5) udostępnianie parku narodowego do celów naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych,
turystycznych i sportowych.
3. Minister właściwy do spraw środowiska może powierzyć, w drodze decyzji administracyjnej,
dyrektorowi parku narodowego wykonywanie zadań poza granicami
parku narodowego w zakresie związanym z funkcjonowaniem i ochroną
obszarów Natura 2000, w szczególności w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych,
gatunków roślin i zwierząt oraz realizacji ustaleń planu ochrony.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą doboru w Służbach
Parków Narodowych osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne,
jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach
w Służbach Parków Narodowych, z uwzględnieniem wykształcenia i stażu pracy.
Art. 104.
1. Pracownikom Służby Parku Narodowego przysługuje:
©Kancelaria Sejmu s. 57/57
2005-08-05
1) bezpłatne umundurowanie, które noszą przy wykonywaniu czynności służbowych;
2) bezpłatne mieszkanie, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy są związane z
koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania.
2. Pracownicy Służby Parku Narodowego przy wykonywaniu czynności służbowych
korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego
dla funkcjonariuszy publicznych.
3. Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach:
1) dyrektora parku;
2) zastępcy dyrektora parku;
3) głównego księgowego;
4) głównego specjalisty do spraw ochrony przyrody;
5) kierownika pracowni naukowo-edukacyjnej;
6) głównego specjalisty do spraw udostępniania parku;
7) nadleśniczego;
8) konserwatora obrębu ochronnego;
9) leśniczego;
10) konserwatora obwodu ochronnego;
11) podleśniczego;
12) starszego strażnika;
13) strażnika;
14) kierownika ośrodka hodowli zwierząt;
15) kierownika szkółki leśnej;
16) komendanta Straży Parku;
17) zastępcy komendanta Straży Parku;
18) dowódcy grupy terenowej Straży Parku;
19) starszego strażnika Straży Parku;
20) strażnika Straży Parku.
4. Przez bezpłatne mieszkanie należy rozumieć przydzielony pracownikowi lokal
mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub jednorodzinnym, za którego
u?ywanie pracownik nie wnosi opłat.
5. Członkami rodziny pracownika, których uwzględnia się przy przydziale lokalu
mieszkalnego, są pozostający z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym:
1) mał?onek;
2) dzieci (własne lub mał?onka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w
ramach rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłu?ej jednak
ni? do ukończenia przez nie 25 lat;
©Kancelaria Sejmu s. 58/58
2005-08-05
3) rodzice pracownika i jego mał?onka będący na jego wyłącznym utrzymaniu
lub je?eli ze względu na wiek albo inwalidztwo, albo inne okoliczności są
niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uwa?a się równie? ojczyma
i macochę oraz osoby przysposabiające.
6. Bezpłatne mieszkanie przydziela się pracownikowi Służby Parku Narodowego
na jego wniosek, który zawiera:
1) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
2) datę i miejsce zatrudnienia;
3) liczbę i stopień pokrewieństwa osób, o których mowa w ust. 5.
7. Bezpłatne mieszkanie przydziela się z zasobów mieszkaniowych parku narodowego.
8. Bezpłatne mieszkanie przydziela się na czas zatrudnienia na stanowisku, o którym
mowa w ust. 3.
9. Bezpłatne mieszkanie przydziela się na podstawie umowy zawieranej:
1) z dyrektorem parku narodowego - przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) z pracownikiem Służby Parku Narodowego - przez dyrektora parku narodowego.
10. W umowie, o której mowa w ust. 9, ustala się:
1) szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnego mieszkania;
2) termin zwolnienia bezpłatnego mieszkania, nie dłuższy niż 6 miesięcy od
dnia ustania zatrudnienia na stanowisku uprawniającym do bezpłatnego
mieszkania;
3) sposób zwalniania bezpłatnego mieszkania przez pracownika Służby Parku
Narodowego przechodzącego na emeryturę lub rentę oraz możliwość przydzielenia
lokalu zamiennego.
11. Pracownik Służby Parku Narodowego zwalnia bezpłatne mieszkanie wraz ze
wszystkimi osobami pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
12. W razie braku możliwości przydziału bezpłatnego mieszkania lub zamieszkiwania,
za zgodą dyrektora parku narodowego albo ministra właściwego do spraw
środowiska, przez pracownika Służby Parku Narodowego w mieszkaniu stanowiącym
własność tego pracownika, przysługuje pracownikowi ekwiwalent za
niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.
13. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, przyznaje się uprawnionemu pracownikowi
Służby Parku Narodowego na jego wniosek, do którego załącza oświadczenie
o liczbie i stopniu pokrewieństwa osób pozostającym we wspólnym gospodarstwie
domowym.
14. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, pracownikowi Służby Parku Narodowego
oblicza dyrektor parku narodowego, a dyrektorowi parku narodowego - minister
właściwy do spraw środowiska, przyjmując iloczyn średniej stawki czynszu
w stosunkach najmu w danej miejscowości i wielkości normatywnej powierzchni
użytkowej przysługującej pracownikowi.
15. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12, jest wypłacany każdego miesiąca łącznie
z wynagrodzeniem.
16. Na potrzeby obliczenia i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego
mieszkania ustala się następujące wielkości normatywnej powierzchni
użytkowej w przeliczeniu na liczbę osób pozostających z pracownikiem Służby
Parku Narodowego we wspólnym gospodarstwie domowym:
1) 35 m2 - dla 1 osoby;
2) 40 m2 - dla 2 osób;
3) 45 m2 - dla 3 osób;
4) 55 m2 - dla 4 osób;
5) 65 m2 - dla 5 osób;
6) 70 m2 - dla 6 lub więcej osób.
17. Wielkość normatywnej powierzchni użytkowej podwyższa się o 10 m2, jeżeli w
lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, wymagająca do poruszania się wózka
inwalidzkiego.
18. W przypadku gdy uprawnienia do bezpłatnego mieszkania przysługują dwu
lub więcej osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, przydziela
się jedno bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 3, albo przyznaje
się jeden ekwiwalent, o którym mowa w ust. 12.
19. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla
pracowników Służb Parków Narodowych wzór legitymacji służbowej, wzory
umundurowania oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, w tym
odpowiedni wzór umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku, kolor i
wzór przedmiotów uzupełniających mundury, wzór orła umieszczanego na
czapkach, a także okresy użytkowania części umundurowania, kierując się potrzebą
zapewnienia pracownikom Służb Parków Narodowych odpowiednich warunków
do wykonywania zadań wymagających przebywania w terenie w różnych
porach roku oraz potrzebą rozróżnienia cech umundurowania pracowników
zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
Art. 105.
1. Parkiem krajobrazowym kieruje dyrektor parku krajobrazowego.
2. Dyrektora parku krajobrazowego powołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii
wojewódzkiej rady ochrony przyrody.
3. Dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw powołuje
wojewoda właściwy ze względu na siedzibę parku, w porozumieniu z
pozostałymi wojewodami.
4. Do zadań dyrektora parku krajobrazowego należy:
1) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i
kulturowych;
2) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;
3) wydawanie, z upoważnienia wojewody, decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony przyrody;
4) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi
oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
5) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących
w skład parku krajobrazowego.
5. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
znajdującym się w granicach parku krajobrazowego, zadania w zakresie
ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z
ustaleniami planu ochrony parku krajobrazowego, uwzględnionym w planie
urządzenia lasu.
Art. 106.
1. W celu kierowania parkami krajobrazowymi mogą być tworzone zespoły parków
krajobrazowych, jako jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych.
2. Do dyrektora zespołu parków krajobrazowych stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące dyrektora parku krajobrazowego.
Art. 107.
1. Zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parku krajobrazowego
wykonuje Służba Parku Krajobrazowego.
2. Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt
i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie
działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich
skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony
parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych,
kulturowych i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w
granicach parku krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na
obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa,
a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych
i turystycznych parku krajobrazowego;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego,
organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek
z ochroną parku krajobrazowego.
3. Wojewoda może powierzyć, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektorowi
parku krajobrazowego wykonywanie zadań poza granicami parku krajobrazowego
w zakresie związanym z funkcjonowaniem i ochroną obszarów Natura
2000, w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt
oraz realizacji ustaleń planu ochrony.
4. Pracownik Służby Parku Krajobrazowego ma prawo do legitymowania osób naruszających
przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu
pozwalającego na ustalenie tożsamości - zwracania się do Policji lub innych
właściwych organów o ustalenie tożsamości.
5. Pracownik Służby Parku Krajobrazowego otrzymuje bezpłatne umundurowanie,
które obowiązkowo nosi przy wykonywaniu czynności służbowych.
6. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą doboru w Służbach
Parków Krajobrazowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska oraz wymagania
kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych
stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych, z uwzględnieniem wykształcenia
i stażu pracy.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla
pracowników Służb Parków Krajobrazowych wzór legitymacji służbowej, wzory
umundurowania oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, w
tym odpowiedni wzór umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku,
kolor i wzór przedmiotów uzupełniających mundury, wzór orła umieszczanego
na czapce, a także okresy użytkowania części umundurowania, kierując się potrzebą
zapewnienia pracownikom Służb Parków Krajobrazowych odpowiednich
warunków do wykonywania zadań, wymagających przebywania w terenie w
różnych porach roku, oraz potrzebą rozróżnienia cech umundurowania pracowników
zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
Rozdział 7
Zwalczanie przestępstw i wykroczeń na obszarach chronionych
Art. 108.
1. W parkach narodowych zadania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem
przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonują funkcjonariusze
Straży Parku zaliczani do Służby Parku Narodowego.
2. Funkcjonariuszem Straży Parku może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ukończyła 21 lat;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie została pozbawiona praw publicznych;
5) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
6) posiada nienaganną opinię właściwego miejscowo komendanta Policji;
7) posiada odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i
orzeczeniem psychologicznym;
8) nie była karana za przestępstwa.
3. Koszty orzeczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, ponosi osoba kandydująca na
funkcjonariusza Straży Parku.
4. Funkcjonariusz Straży Parku podlega co 5 lat okresowym badaniom lekarskim i
psychologicznym, potwierdzonym orzeczeniem.
5. Funkcjonariusz Straży Parku przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.
1, ma prawo do:
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia
oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich
tożsamości;
2) kontroli dowodów wniesienia opłat, o których mowa w art. 12 ust. 3;
3) zatrzymywania i przekazywania Policji lub innym właściwym organom osób
w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
4) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w celu sprawdzenia
ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
5) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
6) zabezpieczenia jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów
pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków
służących do ich popełnienia;
7) kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów w zakresie legalności
posiadania tworów lub składników przyrody i obrotu nimi, pochodzących
z obszaru parku narodowego;
8) kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze
parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.
6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, przysługują dyrektorowi parku narodowego,
jego zastępcy, nadleśniczemu, konserwatorowi obrębu ochronnego, leśniczemu,
konserwatorowi obwodu ochronnego, podleśniczemu, starszemu strażnikowi
i strażnikowi.
7. Czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-8, funkcjonariusz Straży Parku ma
prawo wykonywać w granicach parku lub poza jego granicami w razie uzasadnionego
podejrzenia, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione na
szkodę parku narodowego.
8. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego lub przepisy Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
9. Rada Ministrów, kierując się potrzebą ustalenia jednolitych sposobów legitymowania
i kontroli osób popełniających wykroczenia i przestępstwa przeciwko
ochronie przyrody, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wykonywania
następujących czynności:
1) dla Straży Parku:
a) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia
oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia
ich tożsamości,
b) zatrzymywania osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia,
c) kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów dotyczących
legalności posiadania tworów lub składników przyrody pochodzących z
obszaru parku narodowego i obrotu nimi,
d) kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze
parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy;
2) dla Służby Parku Krajobrazowego - legitymowania osób naruszających
przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego
na ustalenie tożsamości - zwracania się do Policji lub innych
właściwych organów o ustalenie ich tożsamości.
10. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb
współpracy Straży Parku z Policją oraz zakres działań Straży Parku podlegających
kontroli Policji i sposób sprawowania tej kontroli, kierując się potrzebą
podejmowania wspólnych działań Straży Parku z Policją na obszarze parku narodowego
w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń.
Art. 109.
1. Funkcjonariusz Straży Parku może stosować wobec osób uniemożliwiających
wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie następujące środki
przymusu bezpośredniego:
1) siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony lub ataku;
2) kajdanki;
3) pałkę służbową;
4) ręczny miotacz gazu;
5) paralizator elektryczny.
2. Zastosowanie przez funkcjonariusza Straży Parku środka przymusu bezpośredniego
powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji i
zmierzać do podporządkowania się osoby poleceniom wydanym przez funkcjonariusza.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby użycia środków
przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, oraz przydziału, przechowywania
i ewidencji środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, kierując się potrzebą
określenia warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez
funkcjonariuszy Straży Parku podczas realizacji zadań związanych z ochroną
przyrody i mienia parku narodowego.
Art. 110.
1. Funkcjonariusz Straży Parku może być wyposażony w broń bojową oraz broń
myśliwską, a pracownik Słu?by Parku w broń myśliwską.
2. Funkcjonariusz Straży Parku może być dopuszczony do pracy z bronią, jeżeli:
1) odbył szkolenie podstawowe dla funkcjonariuszy Straży Parku i zdał egzamin
przed komisją egzaminacyjną;
2) zdał egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania, używania i
umiejętności posługiwania się bronią przed komisją, o której mowa w art.
16 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52,
poz. 525);
3) posiada orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań
do pracy z bronią.
3. Broń bojową i broń myśliwską dyrektor parku narodowego nabywa na podstawie
decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego
Policji, na wniosek dyrektora parku narodowego, zgodnie z ustawą
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
4. Dyrektor parku narodowego może przydzielić broń bojową lub broń myśliwską
wraz z amunicją funkcjonariuszowi Straży Parku.
5. Decyzję o wyposażeniu funkcjonariusza Straży Parku w broń bojową lub broń
myśliwską na czas pełnienia służby podejmuje każdorazowo Komendant Straży
Parku.
6. Broń, o której mowa w ust. 4, przydziela się wraz ze świadectwem broni.
7. Broń bojową, o której mowa w ust. 4, funkcjonariusz Straży Parku ma prawo
użyć w następujących przypadkach:
1) w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie własne lub innej osoby;
2) przeciwko osobie, która, wezwana do natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego narzędzia, nie zastosuje się do tego wezwania, a
jej zachowanie wskazuje na bezpośredni zamiar ich użycia przeciwko funkcjonariuszowi
Straży Parku lub innej osobie;
3) przeciwko osobie, która usiłuje przemocą odebrać broń palną funkcjonariuszowi
Straży Parku.
8. Broń myśliwską, o której mowa w ust. 4, funkcjonariusz Straży Parku ma prawo
użyć w następujących przypadkach:
1) w celu eliminacji lub odstraszania w granicach parku narodowego zwierząt
stwarzających rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;
2) w razie konieczności odstrzału, za zgodą dyrektora parku narodowego,
zwierzęcia, które nie ma szans na przeżycie.
9. Użycie broni bojowej powinno następować w sposób wyrządzający najmniejszą
szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia
jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych
osób.
10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres
szkolenia podstawowego oraz tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o
których mowa w ust. 2 pkt 1, kierując się potrzebą posiadania przez funkcjonariuszy
Straży Parku wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań.
11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby i tryb postępowania
przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku, kierując się potrzebą
wykonywania zadań w zakresie ochrony przyrody i mienia parku narodowego
przez Straż Parku.
12. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania
i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej wraz z
amunicją, kierując się potrzebą zabezpieczenia broni bojowej oraz broni myśliwskiej
wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku.
13. Przepisy dotyczące dopuszczania, przydzielania i wyposażania w broń myśliwską
stosuje się odpowiednio do pracowników Służby Parku, o których mowa w
ust. 1.
Rozdział 8
Wykonywanie ochrony przyrody
Art. 111.
1. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza projekt krajowej strategii
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z projektem
programu działań.
2. Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
wraz z programem działań, zatwierdza, w drodze uchwały, Rada Ministrów.
Art. 112.
1. W ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzi się monitoring przyrodniczy
różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
2. Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących
zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych
obszarach, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody,
w tym na obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Art. 113.
1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9.
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i w art. 114 ust. 2, zawierają:
1) datę utworzenia lub ustanowienia formy ochrony przyrody;
2) nazwę, jeżeli istnieje, i określenie formy ochrony przyrody, rodzaju, typu i
podtypu rezerwatu przyrody oraz rodzaju użytku ekologicznego;
3) określenie położenia geograficznego i administracyjnego formy ochrony
przyrody (obręb ewidencyjny, gmina, powiat, województwo);
4) wskazanie powierzchni, jeżeli można ją określić, z wyszczególnieniem formy
własności i rodzajów gruntów;
5) powołanie oznaczenia mapy obrazującej przebieg granicy formy ochrony
przyrody i jej otuliny;
6) opis formy ochrony przyrody;
7) oznaczenie dziennika urzędowego, w którym został ogłoszony akt o utworzeniu
lub uznaniu formy ochrony przyrody;
8) informację, czy dany obszar lub obiekt albo ich część podlega ochronie
zgodnie z prawem międzynarodowym;
9) informację o planie ochrony oraz oznaczenie dziennika urzędowego, w
którym został ogłoszony akt o ustanowieniu tego planu.
3. Wyszczególnienie form własności i rodzaju gruntów, o którym mowa w ust. 2
pkt 4, nie dotyczy parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
4. Organ, który utworzył lub ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, przesyła ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu
lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje, o których
mowa w ust. 2.
Art. 114.
1. Wojewoda gromadzi dokumentację dotyczącą zasobów, tworów i składników
przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych tworów przyrody,
stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także ich siedlisk
oraz siedlisk przyrodniczych.
2. Wojewoda prowadzi rejestr form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 2-4 i 6-9, położonych w całości lub w części na obszarze jego działania.
3. Organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1
pkt 4 i 6-9, przesyła wojewodzie, w terminie 30 dni od dnia jej ustanowienia,
kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz
informacje, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1-8.
Art. 115.
1. Na obrzeżach lub w pobliżu form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3 oraz 7 i 8, umieszcza się tablice informujące o nazwie form ochrony
przyrody oraz o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do
tych form, a na obrzeżach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 4-6 i pkt 9, umieszcza się tablice informujące o nazwie formy ochrony
przyrody.
2. Na obrzeżach parku narodowego tablice, o których mowa w ust. 1, umieszcza
dyrektor parku narodowego, a na obrzeżach lub w pobliżu form ochrony przyro
dy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-9 - organ sprawujący nadzór nad daną
formą ochrony przyrody.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
tablic, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia tablic,
określając ich kształt i rozmiary, materiał, z jakiego zostaną wykonane, tło tablic,
wielkość i kolor liter w napisach.
Art. 116.
W przypadku przebiegu drogi publicznej przez park narodowy lub rezerwat przyrody
wyznaczenie miejsc parkingowych następuje po uzyskaniu zgody - odpowiednio -
dyrektora parku narodowego lub organu uznającego obszar za rezerwat przyrody.
Rozdział 9
Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody
Art. 117.
1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz
zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka
powinno zapewniać ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności
genetycznej, w szczególności przez:
1) ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i
półnaturalnych ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk,
klifów nadmorskich i wydm, linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł
i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich oraz siedlisk i ostoi
roślin, zwierząt lub grzybów;
2) stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych
wyginięciem roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk
i ostoi, a także ochronę tras migracyjnych zwierząt.
2. Na gruntach użytkowanych gospodarczo w parkach narodowych lub rezerwatach
przyrody stosuje się ochronę krajobrazową.
Art. 118.
1. Prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych,
a tak?e robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz
innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o
szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których
znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia
przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach
masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz
tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów
wodnych, następuje na podstawie decyzji wojewody, który ustala warunki
prowadzenia robót.
2. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje przed uzyskaniem pozwolenia
na budowę na podstawie rozdziału 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).
Art. 119.
Zabrania się wznoszenia w pobliżu morza, jezior i innych zbiorników wodnych, rzek
i kanałów obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i
dziko występującym zwierzętom dostęp do wody, z wyjątkiem obiektów służących
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej oraz związanych z bezpieczeństwem
powszechnym i obronnością kraju.
Art. 120.
1. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania
w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, a także ich
form rozwojowych.
2. Sprowadzanie do kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w
przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom
rodzimym, wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do gatunków ryb, na których wprowadzanie
jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa, wydawane
na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.6)) albo art. 26 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z
2002 r. Nr 181, poz. 1514).
4. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do wprowadzania i przemieszczania
roślin:
1) przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni oraz zakładaniu i utrzymywaniu
zadrzewień poza lasami i obszarami objętymi formami ochrony
przyrody;
2) wykorzystywanych w ramach racjonalnej gospodarki leśnej i rolnej.
Art. 121.
1. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w
sposób zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody,
oszczędne użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów
i składników przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych,
jaskiń, turni, skałek, głazów narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków
wodnych, źródeł i wodospadów, elementów dna morza, wydm i glebowych
powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania kopalnych szczątków
roślin i zwierząt.
2. Wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt wymaga
zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz.
1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229.
Art. 122.
1. Kto dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest obowiązany
powiadomić o tym niezwłocznie wojewodę, a jeżeli nie jest to możliwe - właściwego
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany przekazać niezwłocznie
wojewodzie zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli wojewoda ustali, że odkryte kopalne szczątki roślin lub zwierząt są cenne
dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placówki naukowej.
Art. 123.
1. Wojewoda dokonuje kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w
trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki
organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne.
2. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie
wydane przez wojewodę.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej
do wykonywania czynności, miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy prawnej
do jej wykonywania.
4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania
jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu na teren należący do podmiotu kontrolowanego;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
6. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
7. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.
8. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół
podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole
stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.
9. Wstęp oraz wykonywanie czynności kontrolnych następują w obecności właściciela
lub posiadacza nieruchomości.
Art. 124.
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 125.
Rośliny, zwierzęta lub grzyby, a także ich siedliska, nieobjęte formami ochrony
przyrody mogą być niszczone lub zabijane jedynie w związku z:
1) realizacją zadań uzasadnionych potrzebami ochrony przyrody;
2) prowadzeniem badań naukowych lub edukacją;
3) racjonalną gospodarką;
4) amatorskim połowem ryb;
5) zbiorem na własne potrzeby;
6) prowadzeniem akcji ratowniczej;
7) bezpieczeństwem powszechnym;
8) bezpieczeństwem sanitarnym i weterynaryjnym;
9) ochroną życia i zdrowia ludzi;
10) zapobieganiem skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniem.
Rozdział 10
Skutki prawne objęcia ochroną
Art. 126.
1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
1) żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;
2) wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
3) rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
4) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w
uprawach rolnych;
5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści.
3. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości
odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje wojewoda, a na obszarze parku
narodowego dyrektor tego parku.
4. Właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać
z wojewodą, a na obszarze parku narodowego - z dyrektorem tego parku, w zakresie
sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt
gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o których mowa
w ust. 1.
5. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 4, może obejmować budowę urządzeń
lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu
właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub wojewody, w ramach
zawartych umów cywilnoprawnych.
6. Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;
2) jeżeli poszkodowany:
a) nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia
zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,
b) nie wyraził zgody na budowę przez wojewodę lub dyrektora parku narodowego
urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;
3) za szkody:
a) powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego
do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,
b) nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na
jeden hektar uprawy,
c) w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych
wymogów agrotechnicznych,
d) wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt
gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu
słońca, bez bezpośredniej opieki.
7. Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, występujące w parkach narodowych,
strefach ochronnych zwierząt łownych oraz w rezerwatach przyrody szacuje się
oraz dokonuje wypłaty odszkodowań według zasad określonych w rozdziale 9
ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 372 i Nr 113, poz. 984).
8. Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w strefie ochronnej
zwierząt łownych należy do zadań Służby Parku Narodowego, a w rezerwatach
przyrody - do sprawującego nadzór nad rezerwatem.
9. Odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w strefie
ochronnej zwierząt łownych są pokrywane ze środków parku narodowego, a za
szkody spowodowane w rezerwatach przyrody - ze środków budżetu państwa, z
części, której dysponentem jest wojewoda.
10. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone
przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1, orzekają sądy powszechne.
11. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania
przy szacowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których
mowa w ust. 1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód
i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody, kierując
się potrzebą dokonywania oceny rzeczywistej szkody oraz przyjęcia wysokości
wyceny szkody według cen rynkowych.
12. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione
w ust. 1 gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada
Skarb Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej
zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce
człowieka.

Rozdział 11
Przepisy karne
Art. 127.
Kto umyślnie:
1) narusza zakazy obowiązujące w:
a) parkach narodowych,
b) rezerwatach przyrody,
c) parkach krajobrazowych,
d) obszarach chronionego krajobrazu,
e) obszarach Natura 2000,
2) narusza zakazy obowiązujące w stosunku do:
a) pomników przyrody,
b) stanowisk dokumentacyjnych,
c) użytków ekologicznych,
d) zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
e) roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową,
3) nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych lub hodowanych
zwierząt
- podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 128.
Kto:
1) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom albo bez świadectwa fitosanitarnego
przewozi przez granicę państwa rośliny lub zwierzęta, o których mowa
w art. 61 ust. 1, a także ich rozpoznawalne części i produkty pochodne,
2) narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony gatunków dziko
żyjących zwierząt i roślin w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:
a) nieprzedkładanie zgłoszenia importowego,
b) używanie okazów określonych gatunków w innym celu niż wskazany w
zezwoleniu importowym,
c) korzystanie w sposób nieuprawniony ze zwolnień od nakazów przy dokonywaniu
obrotu sztucznie rozmnożonymi roślinami,
d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie, używanie
lub wystawianie publicznie w celach zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie
lub przewożenie w celu zbycia okazów określonych gatunków
roślin lub zwierząt,
e) używanie zezwolenia albo świadectwa dla okazu innego niż ten, dla
którego było ono wydane,
f) składanie wniosku o wydanie zezwolenia importowego, eksportowego,
reeksportowego, lub świadectwa bez poinformowania o wcześniejszym
odrzuceniu wniosku
- podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 129.
W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 lub skazania za przestępstwo
określone w art. 128, sąd może orzec:
1) przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa
oraz przedmiotów, roślin, zwierząt lub grzybów pochodzących z
wykroczenia lub przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
2) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby
wykonalny - nawiązkę do wysokości 10 000 złotych na rzecz organizacji
społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody lub właściwego, ze
względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Art. 130.
1. Sąd doręcza odpis wydanego prawomocnego orzeczenia o przepadku roślin,
zwierząt lub grzybów, ich rozpoznawalnych części oraz produktów pochodnych
wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub
przestępstwa.
2. Rośliny, zwierzęta lub grzyby, ich rozpoznawalne części oraz produkty pochodne,
o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu podmiotom uprawnionym
do ich utrzymywania, wyznaczanym przez:
1) wojewodę - w stosunku do gatunków rodzimych;
2) ministra właściwego do spraw środowiska - w stosunku do gatunków obcych
lub objętych ochroną na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. Organy, o których mowa w ust. 2, mogą zarządzić, na koszt skazanego, odesłanie
roślin lub zwierząt oraz produktów pochodnych, wobec których orzeczono przepadek,
do państwa z którego dokonano ich eksportu.
Art. 131.
Kto:
1) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami, o których
mowa w art. 61 ust. 1, nie posiada lub nie przekazuje odpowiedniej
dokumentacji stwierdzającej legalność pochodzenia zwierzęcia,
2) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworzy lub prowadzi ogród botaniczny,
ogród zoologiczny lub ośrodek,
3) przeprowadzając likwidację ogrodu zoologicznego lub ośrodka nie zapewni
przebywającym tam zwierzętom warunków odpowiadających ich potrzebom
biologicznym,
4) poza ogrodami zoologicznymi, placówkami naukowymi prowadzącymi badania
nad zwierzętami lub cyrkami utrzymuje lub prowadzi hodowlę zwierząt
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, w tym drapieżnych i jadowitych,
5) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom przenosi z ogrodu botanicznego
lub ogrodu zoologicznego do środowiska przyrodniczego rośliny lub zwierzęta
gatunków zagrożonych wyginięciem,
6) wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej
drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco
szkodzący drzewom lub krzewom,
7) stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w
sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom,
8) bez decyzji wojewody lub wbrew ustalonym w niej warunkom prowadzi na
terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych roboty polegające na
regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a tak?e roboty
melioracyjne, odwodnienia budowlane oraz inne roboty ziemne zmieniające
stosunki wodne,
9) wprowadza do środowiska przyrodniczego lub przemieszcza w tym środowisku
rośliny, zwierzęta lub grzyby gatunków obcych, a także ich formy
rozwojowe,
10) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom sprowadza do kraju rośliny,
zwierzęta lub grzyby gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym,
11) nie powiadamia wojewody lub wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o
odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt,
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary,
13) wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub
niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów
- podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 132.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127 i 131, następuje na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 12
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 133.
W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr
66, poz. 750, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 w ust. 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego
dla prądu zmiennego,”,
b) w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ryb łososiowatych i węgorzy,”;
2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zabrania się:
1) przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu
ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów art. 8 i
9;
2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu
ryb.”;
3) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące dzieli się na obwody
rybackie, z wyjątkiem wód znajdujących się w granicach parków narodowych
i w granicach rezerwatów przyrody, w których zabronione jest rybactwo.”;
4) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może posiadać wyłącznie
uprawniony do rybactwa oraz dyrektor parku narodowego i uprawnione
przez niego osoby, w celu wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego,
z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
produkcji i obrotu tymi narzędziami i urządzeniami.”;
5) w art. 23a w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Straży Parku Narodowego - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie
przyrody,”.
Art. 134.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002
r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) w art. 7:
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz.
1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229.
©Kancelaria Sejmu s. 76/76
2005-08-05
1) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych
oraz w rezerwatach przyrody,”;
2) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Z tytułu zwolnień z podatków i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot
utraconych dochodów.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w
ust. 4, kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów
z tytułu ulg w opłatach i podatkach w parkach narodowych, parkach
krajobrazowych oraz rezerwatach przyrody.”.
Art. 135.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z
późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. Minister właściwy do spraw środowiska mo?e powierzyć, w drodze
decyzji administracyjnej, dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych wykonywanie zadań poza terenami jego działania w
zakresie związanym z funkcjonowaniem i ochroną obszarów Natura
2000.”;
2) w art. 45 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego
i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie
ochrony mienia,”;
3) w art. 54 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących
się w zarządzie Lasów Państwowych, ich realizację, ochronę gatunkową
roślin i zwierząt oraz sprawowanie nadzoru nad obszarami wchodzącymi
w skład sieci Natura 2000.”.
Art. 136.
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.9)) w art. 35:
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz.
958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203,
poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz.
1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr
1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami znajdującymi
się pod drogami publicznymi i między wałami przeciwpowodziowymi a
korytem rzeki.”;
2) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami objętymi
formami ochrony przyrody, o których mowa art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.
880).”.
Art. 137.
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 372 i Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych
w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych
dla rezerwatu przyrody,”;
2) w art. 50:
a) uchyla się ust. 1a;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:
1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu
państwa;
2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w
skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca wojewoda ze
środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest wojewoda.”.
Art. 138.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się rozdział 5;
2) w art. 33:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Jeżeli minister właściwy do spraw środowiska lub wojewoda wydał
zezwolenie na zabicie zwierząt objętych ochroną gatunkową, mogą
155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122,
poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624.
one być uśmiercone przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby
uprawnione do posiadania tej broni.”;
3) uchyla się art. 36;
4) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 12 ust. 1-6, art.
13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22
ust. 1, art. 22a, art. 24 ust. 1-3, art. 25, art. 27, art. 28 ust. 1, 5 i 8-9, art.
29 ust. 1 i art. 30,
podlega karze aresztu lub grzywny.”.
Art. 139.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000
r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.10)) w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd
pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne,
parki narodowe oraz rezerwaty przyrody.”.
Art. 140.
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960, z
późn. zm.11)) w załączniku Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej,
stawki oraz zwolnienia:
1) w części II Czynności urzędowe po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
„14a. Od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 20 zł.”;
2) w części IV Zezwolenia:
a) w ust. 41 w kolumnie 4 dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„1) zezwolenia na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin
lub zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym.”,
b) po ust. 41 dodaje się ust. 41a i 41b w brzmieniu:
„41a. Od zezwoleń na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego
lub ośrodka rehabilitacji zwierząt - 70 zł.
41b. Od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów osobom
fizycznym na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 20 zł.”,
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz.
1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568,
Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177.
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610,
Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655,
Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96,
poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004
r. Nr 49, poz. 466, Nr 54, poz. 535, Nr 62, poz. 574, Nr 70, poz. 632 i Nr 91, poz. 870.
c) w ust. 44 w kolumnie 4 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) zezwolenia na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom
ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na
rzecz ochrony przyrody,”.
Art. 141.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 19 w ust. 2 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr
92, poz. 880):
a) zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego
lub ośrodka rehabilitacji zwierząt,
b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na pozyskiwanie roślin
i zwierząt gatunków objętych ochroną częściową,
c) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na zbiór roślin i grzybów
chronionych, chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt chronionych
oraz wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na inne czynności
podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków
objętych ochroną,
d) zezwolenia na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących
do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie
przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części
i produktów pochodnych,
e) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów,
f) decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane
niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem
sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem
środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
zadrzewień, drzew lub krzewów,”;
2) w art. 413 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przewodniczący wojewódzkiej rady ochrony przyrody,”.
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i
721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 49, poz. 464 i Nr 70, poz. 631.
Art. 142.
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z późn.
zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 39 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z utworzenia form
ochrony przyrody, stref ochronnych zwierząt łownych lub ostoi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880),”;
2) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:
„Art. 85a. Decyzje, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 4, wymagają
uzgodnienia z wojewodą.”;
3) w art. 132 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w
brzmieniu:
„7) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących
w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych
do wykonania urządzeń wodnych.”.
Rozdział 13
Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe
Art. 143.
Obrączki użyte do obrączkowania ptaków przed dniem wejścia w życie ustawy nie
podlegają wymianie na obrączki sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w
przepisach, o których mowa w art. 55.
Art. 144.
Dyrektor parku narodowego powołany przed dniem wejścia w życie ustawy pozostaje
na stanowisku do czasu powołania dyrektora parku na podstawie art. 101 ust. 2,
nie dłużej jednak niż jeden rok od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 145.
1. Wojewódzcy konserwatorzy przyrody powołani przed dniem wejścia w ?ycie
ustawy pozostają na dotychczas zajmowanych stanowiskach.
2. Z dniem wejścia w ?ycie ustawy dotychczasowe stosunki pracy z wojewódzkimi
konserwatorami przyrody nawiązane na podstawie powołania przekształcają się
w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na warunkach
pracy i płacy określonych w powołaniu.
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259.
Art. 146.
Przepis art. 108 ust. 2 pkt 5 nie ma zastosowania do funkcjonariuszy Straży Parku
zatrudnionych w parku narodowym przed dniem wejścia w życie ustawy, przez okres
nie krótszy niż 10 lat.
Art. 147.
Umundurowanie oraz przedmioty uzupełniające mundury pracowników Służb Parków
Narodowych i Służb Parków Krajobrazowych mogą być używane według dotychczas
obowiązujących wzorów do czasu wyczerpania zapasów.
Art. 148.
1. Ogrody botaniczne i ośrodki istniejące przed dniem wejścia w życie ustawy mogą
prowadzić dotychczasową działalność bez zezwolenia, o którym mowa w art.
67 ust. 1 lub art. 75 ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.
2. Ogrody botaniczne oraz ośrodki, które w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie
uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności, podlegają likwidacji.
Art. 149.
Zwierzęta, o których mowa w art. 61 ust. 1, na które nie ma dokumentu stwierdzającego
legalność pochodzenia lub zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska,
podlegają rejestracji, zgodnie z art. 64 ust. 1, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.
Art. 150.
Posiadacze spreparowanych zwierząt lub ich części są obowiązani do uzyskania zezwolenia,
o którym mowa w art. 56 ust. 1 lub 2, w okresie jednego roku od dnia wejścia
w życie ustawy.
Art. 151.
Straż Parku, Służba Parku Narodowego i Służba Parku Krajobrazowego działające
przed dniem wejścia w życie ustawy stają się odpowiednio Strażą Parku, Służbą Parku
Narodowego i Służbą Parku Krajobrazowego w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 152.
1. Zadania Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wojewódzkich rad ochrony przyrody,
rad naukowych parków narodowych, rad parków krajobrazowych lub rad
zespołów parków krajobrazowych, do czasu powołania członków tych organów,
wykonują odpowiednio Państwowa Rada Ochrony Przyrody, wojewódzkie komisje
ochrony przyrody, rady parków narodowych i rady parków.
2. Powołanie członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wojewódzkich rad
ochrony przyrody, rad naukowych parków narodowych, rad parków krajobra©
zowych lub rad zespołów parków krajobrazowych, nastąpi w terminie 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 153.
Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-10, utworzone
lub wprowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy stają się formami ochrony
przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 154.
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych
ustanowione w okresie od dnia 2 lutego 2001 r. do dnia wejścia w życie
ustawy stają się planami ochrony w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych utworzonych
przed dniem wejścia w życie ustawy, nieposiadających planu ochrony,
sporządza się plan ochrony w terminie do 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy,
z zastrze?eniem ust. 3.
3. Dla parków krajobrazowych, które miały zatwierdzone rozporządzeniem plany
ochrony do dnia 2 lutego 2001 r., sporządza się, z ich wykorzystaniem, plany
ochrony w rozumieniu niniejszej ustawy, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.
Art. 155.
Parki gminne utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stają się parkami
gminnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 156.
Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków
chronionych, ustalone przed dniem wejścia w życie ustawy, stają się strefami ochrony
ostoi, miejscami rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych
w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 157.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy, o
której mowa w art. 161, zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych
wydanych na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 158.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją
ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 159.
1. Z dniem wejścia w życie ustawy Krajowy Zarząd Parków Narodowych przechodzi
w stan likwidacji. Aktywa i pasywa Krajowego Zarządu Parków Narodowych
przejmuje minister właściwy do spraw środowiska.
2. Likwidację Krajowego Zarządu Parków Narodowych prowadzi się pod jego dotychczasową
nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Pracownicy Krajowego Zarządu Parków Narodowych z dniem wejścia w życie
ustawy stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw środowiska, z zastrzeżeniem art. 160.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, dokona przeniesienia
planowanych dochodów i wydatków budżetowych w ramach części 41 - środowisko
między działami i rozdziałami budżetu państwa w zakresie dotyczącym
zadań przejętych przez Ministerstwo Środowiska z Krajowego Zarządu Parków
Narodowych oraz określi limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale
na działy i rozdziały budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków
publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
5. Do przeniesień, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się ograniczeń wynikających
z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Art. 160.
1. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 159 ust. 3, wygasają po
upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy:
1) jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną
im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy na dalszy okres zatrudnienia
albo
2) w razie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa
w pkt 1, w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed upływem 3
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Pracodawca jest obowiązany powiadomić, w formie pisemnej, pracownika o
terminie wygaśnięcia stosunku pracy i o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków
pracy i płacy.
3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za
wypowiedzeniem.
4. Pracownicy, o których mowa w art. 159 ust. 3, zachowują uprawnienia pracownicze
wynikające z aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy
przed dniem wejścia w życie ustawy, do dnia:
1) wymienionego w ust. 1 pkt 2 - jeżeli przyjęli proponowane warunki pracy i
płacy na dalszy okres zatrudnienia, albo
2) wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, albo
3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub wypowiedzenia,
o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje odprawa, o której
mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz.U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217).
Art. 161.
Traci moc ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623,
z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr
203, poz. 1966).
Art. 162.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 39 i 134 pkt 2,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja